Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Handlarens bil var skrotad i USA – nu hävs köpet

Knappt två år efter köpet fick kvinnan reda på att bilen varit inblandad i en olycka i USA och därefter skrotats. Hovrätten ger nu kvinnan rätt att häva köpet, eftersom bilen avvikit från vad hon med fog kunnat förutsätta. Bilhandlaren måste ta tillbaka bilen trots att den nu gått ytterligare 2 500 mil och trots att man inte kände till skrotningen.

Handlarens bil var skrotad i USA – nu hävs köpet
Det blev en tråkig överraskning när Chrysler-SUV:en som kostat nästan 300 000 kronor visade sig ha skrotats i USA några år tidigare.

En kvinna köpte hösten 2013 en bil av en bilhandlare i Göteborg. Det handlade om en Chrysler Grand Voyager av 2010 års modell som skulle ha gått 4 800 mil enligt mätarställningen och priset bestämdes till 274 000 kronor.

Kände inte till historiken

Kvinnan kontaktade knappt två år senare bilhandlaren och ville häva köpet. Hon hade då fått veta att bilen tidigare varit skrotad i USA – något som inte framgick av parternas avtal och som utgjorde en avvikelse från vad kvinnan ”med fog kunnat förutsätta”. Kvinnan hade dessförinnan haft olika problem med bilen som visat sig svåra att reda ut – och det var först när hon själv försökte sälja fordonet som bilens historik avslöjades. Bilen hade enligt kvinnan varit inblandad i en trafikolycka i USA, skrotats där, tagits till Sverige, reparerats i ett annat land och slutligen sålts till bilhandlaren.

”Bilen saknar helt värde på andrahandsmarknaden, den är värd noll kronor”, gjorde kvinnan gällande i Göteborgs tingsrätt, där tvisten till slut hamnade. Hon krävde därför att bilhandlaren skulle betala tillbaka drygt 230 000 kronor mot att hon lämnade tillbaka bilen – ett yrkande där hon tagit hänsyn till ”nyttoavdrag” och ränteersättning.

Enligt bilhandlaren hade bilen inte alls varit skrotad. Bilen hade i och för sig varit inblandad i en olycka i USA och det amerikanska försäkringsbolaget hade då ersatt ägaren för bilens värde – men sedan också sålt bilen vidare på ett sätt som är vanligt i USA. Att det fanns en notering i bildatabasen Carfax om att bilen varit föremål för ”total loss” hade bilhandlaren inte känt till – och betydde ingenting i sig. Bilen hade besiktigats i Sverige utan anmärkning och körts 3 000 mil här av en tidigare ägare. Någon hävning kunde dessutom inte bli aktuell eftersom bilen inte kunde återlämnas till bilhandlaren ”i väsentligen oförändrat skick” – och kvinnan hade under alla omständigheter reklamerat för sent.

Rapport bevisade skrotningen

Tingsrätten ansåg att kvinnan med hjälp av en rapport från Carfax hade lyckats visa att bilen mycket riktigt varit skrotad i USA. I rapporten finns noteringar om bilen som ”damage report”, ”total loss” och ”severe damage reported”. Detta hade i sin tur medfört risker för kvinnan som innebar att bilen hade avvikit från vad hon som konsument med fog kunnat förutsätta. Att bilen besiktigats i Sverige utan anmärkning saknade här betydelse. Bilen skulle istället anses ha varit felaktig vid köpet – och det saknade betydelse om bilhandlaren känt till bilens historik eller ej.

Kvinnan hade dessutom åberopat en inspelning från det telefonsamtal som hon haft med bilhandlaren i september 2015, där bilhandlaren måste ha förstått att kvinnan ville reklamera köpet. Att det då gått nästan två år och att bilen körts 2 500 mil sedan köpet saknade betydelse – eftersom det framgår att kvinnan bara kort före reklamationen fått kännedom om skrotningen.

"Väsentlig upplysning för en konsument"

Hävning kan bara bli aktuellt om mindre ingripande åtgärder i form av avhjälpande eller omleverans inte är några alternativ – och förutsätter att felet är av väsentlig betydelse för köparen. En tidigare skrotning utomlands är dock en väsentlig upplysning för en konsument – och ”kan vara av betydelse för såväl bilens värde som eventuell osäkerhet om medföljande skador på bilen”, skrev tingsrätten. Oavsett om bilen har några faktiska fel eller inte innebär en skrotning också ett risktagande för konsumenten som han eller hon måste få ta ställning till före affären. Kvinnan har också fått nobben av flera andra handlare dit hon vänt sig i försök att sälja fordonet – men ingen har velat ta emot SUV:en. En handlare har i ett mejl till kvinnan skrivit att ”bilen blivit utdömd som skrot”. Allmänna reklamationsnämnden hade också, innan tvisten hamnade i tingsrätten, i ett icke-bindande beslut bedömt att felet varit av väsentlig betydelse för kvinnan. Tingsrätten instämde i att så var fallet och att bilhandlaren måste ha förstått att kvinnan ville häva köpet – även om hon inte uttryckligen använt detta ord i deras kontakter.

Domstolen slog därför fast att ”parternas prestationer skulle återgå” – och enligt domstolen fick det godtas att bilen hade varit ”i ett väsentligen oförändrat skick” vid hävningstidpunkten.

Fick nedsatt ersättning

Tingsrätten satte dock ned ersättningen till kvinnan något jämfört med vad hon yrkat och bestämde beloppet till 200 000 kronor. Domstolen beaktade ”oklarheter som framkommit gällande bilens standard och skick” och såg även till kvinnans uppgifter om vad motsvarande bil i dagsläget kostar på andrahandsmarknaden – och vad hon försökt sälja bilen för. Bilen såldes i och för sig aldrig, men beloppet kunde ändå tjäna som en rimlig utgångspunkt för nyttoavdraget, menade domstolen. 200 000 kronor skulle också rimligen ge kvinnan möjlighet att köpa en felfri bil av motsvarande modell.

Bilhandlaren ålades alltså att betala 200 000 kronor till kvinnan och ta tillbaka bilen – samt skulle även ersätta huvuddelen av hennes rättegångskostnader med drygt 70 000 kronor.

Hovrätten dömer till köparens fördel

Hovrätten för Västra Sverige går nu i huvudsak på samma linje som tingsrätten men höjer ersättningen till drygt 230 000 kronor, i enlighet med kvinnans yrkande.

Hovrätten instämmer med att skrotningen innebär att bilen har avvikit från vad kvinnan med fog kunnat förutsätta och pekar här på ”den risk för följdverkningar den omständigheten att bilen tidigare varit skrotad innebär och det lägre marknadsvärde som blir en följd av det”. Domstolen anser också att det är bevisat att kvinnan har reklamerat i tid – och att bilen inte varit ”väsentligen förändrad eller förminskad” vid reklamationen.

Beräkning av nyttoavdrag godkänns

Prestationerna ska därför gå åter och frågan är då bara hur ersättningen ska bestämmas. Kvinnan ska här i enlighet med konsumentköplagen betala ”skälig ersättning för nyttjandet”, som alltså pågått i cirka två års tid.

Kvinnans egen nyttoberäkning är baserad utifrån en beräkningsmodell som har förhandlats fram mellan Konsumentverket och Motorbranschens Riksförbund. ”Ersättningen för nytta enligt villkoren är inte direkt kopplad till bilens värde vid hävningstillfället utan det handlar om en miniminivå”, skriver hovrätten. Kvinnans nyttoberäkning ska också läggas till grund för bedömningen – utan något ytterligare avdrag för nytta som tingsrätten har gjort.

Bilhandlaren åläggs därmed nu att betala drygt 230 000 kronor till kvinnan och åläggs samtidigt att fullt ut ersätta kvinnans rättegångskostnader i två instanser med totalt drygt 160 000 kronor.


Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Konsumenträtt, Trafik och fordon, Marknadsrätt, Köprätt