Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD: Ogillande dom hindrar ny talan om fel på utförda arbeten

Rättskraften av en dom på betalningsskyldighet avseende utfört arbete medför att det inte är möjligt att väcka en ny talan och yrka prisavdrag för att det varit fel på arbetet. Högsta domstolen slår nu fast att detta gäller även när yrkandet om betalning i den första domen ogillas.

HD: Ogillande dom hindrar ny talan om fel på utförda arbeten

Vid Kalmar tingsrätt väckte ett snickeribolag talan mot makarna och begärde att de skulle betala drygt en miljon kronor beträffande en kvarstående fordran för utfört arbete på makarnas fastighet.

Makarna invände med hänvisning till konsumenttjänstlagen § 36 och gjorde gällande att priset inte var skälig samt att de dessutom hade en kvittningsgill motfordran på bolaget avseende i fel i arbetet. Paret menade att de därför hade rätt till prisavdrag motsvarande avhjälpandekostnaden.

Tingsrätten ogillade bolagets talan eftersom det inte lyckats visa att det begärda priset var skäligt. Göta hovrätt fastställde därefter tingsrättens dom och konstaterade samtidigt att det på grund av utfallet saknades skäl att pröva makarnas övriga invändningar mot bolagets talan. Domen vann laga kraft i mitten av juni 2018.

Makarna yrkade senare i att snickeribolaget skulle betala drygt en kvarts miljon plus ränta som ersättning för de aktuella felen i utfört arbete.

I NJA 1999 s. 520 konstaterade Högsta domstolen, HD, att en eftersom kostnad för avhjälpande av fel ersätts upp till prisets belopp som prisavdrag, hindrar en tidigare process om fullgörande av betalning att man i en ny rättegång yrkar, inte bara prisavdrag utan även ersättning för avhjälpandekostnader upp till det avtalade priset.

Mot bakgrund av HD:s avgörande ansåg tingsrätten att makarnas talan inte var en motfordran och att deras talan därför omfattades av rättskraften i den tidigare domen.

Göta hovrätt höll inte med och återförvisade målet till tingsrätten för fortsatt handläggning.

Frågan för Högsta domstolen, HD, är alltså om en tidigare dom rörande ytterligare betalning för utfört arbete hindrar en ny talan om ersättning för avhjälpande av fel i arbetet, i en situation när den tidigare domen innebar att yrkandet om ytterligare betalningsskyldighet ogillades.

Av betydelse för bedömningen av frågor om rättskraft och litispendens (det vill säga hinder att pröva en fråga som redan prövas i en pågående rättegången, reds anm.) är vad som utgör själva saken, framhåller HD inledningsvis.

Om betalningsskyldigheten har prövats har prövats eller prövas i en tidigare rättegång utgör det hinder mot att ta upp frågan om betalningsskyldigheten för varan eller tjänsten i en senare rättegången. Detta gäller dock inte om den nya talan grundar sig på omständigheter som inträffat efter den tidigare domen (jämför ”Rundvalsmaskinen” NJA 1965 s. 94 och ”Marmorarbetet i Falkenberg” NJA 1999 s. 520).

Vad har det då för betydelse att en talan om kvarstående betalningsskyldighet tidigare har ogillats?

Högsta domstolen menar att även en sådan dom i rättskraftshänseende avser betalningsskyldigheten som helhet, det vill säga ”frågan är odelbar” i det avseendet. Vill svaranden skydda sig mot den effekten måste ett genkäromål i den första rättegången väckas och ett eget yrkande om prisavdrag framställas.

Domstolens slutsats är alltså att en tidigare dom rörande ytterligare betalning för utfört arbete utgör hinder mot att pröva en ny talan om ersättning för avhjälpning av fel i arbetet, även i en situation när den tidigare domen innebar att yrkandet om ytterligare betalningsskyldighet ogillades.

Konsekvenserna av HD:s slutsatser att det tidigare avgörandet hindrar de aktuella makarnas yrkande om att prisavdrag motsvarande avhjälpandekostnad för fel i tjänsten tas upp till prövning.

Med ändring av hovrättens beslut fastställs därmed tingsrättens avvisningsbeslut och makarna förpliktas betala byggbolaget för dess rättegångskostnader i samtliga instanser. I hovrätten med 16 000 kronor plus ränta och i HD med 33 400 kronor plus ränta. 

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Civilprocess, Övrig fastighetsjuridik, Entreprenadrätt