Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Hyresgäst dröjde med att informera om vattenläcka – skadeståndsskyldig

En man som har hyrt en bostadsrätt i Danderyd är skyldig att betala 100 000 kronor till uthyrarna på grund av en vattenläcka som han dröjt en månad med att informera om. Till skillnad från tingsrätten anser hovrätten att är bevisat att det inte fanns någon vattenläcka innan hyresförhållandet inleddes.

Hyresgäst dröjde med att informera om vattenläcka – skadeståndsskyldig

Två makar som äger en bostadsrätt i Danderyd ingick i februari 2018 ett ettårigt hyresavtal med en 42-årig man.

Den 27 september 2018 skickade mannen ett mejl till makarna och informerade om en vattenläcka under diskhon i köket.

I oktober 2018 kontaktade mannen bolaget som skötte fastighetens förvaltning och uppgav att det läckte från vattenlåset under diskbänken i köket. Bolaget undersökte vattenläckan och kunde konstatera höga fuktnivåer i köket, resningar i plastmattan och mögel i underskåpet i köket. Vattenlåset bedömdes ha läckt vatten en längre tid.

Mannen flyttade ut från lägenheten i december 2018. I januari året därpå gjordes en uppföljande fuktmätning av köket där godkända fuktvärden uppmättes. Makarna påbörjade därefter återställandet av köket genom att riva ut den gamla köksinredningen, måla om och sätta in ny köksinredning.

Makarna ansåg att mannen var ersättningsskyldig för reparationskostnaderna och uteblivna hyresintäkter med ett belopp om drygt 190 000 kronor. De pekade bland annat på att han hade åsidosatt sin skyldighet att vårda lägenheten och underlåtit att meddela makarna om läckan i rätt tid.

Mannen bestred käromålet. Han förklarade att han upptäckte läckan den 25 september 2018, alltså två dagar innan han meddelade makarna. När de insåg att det läckte ställde de en skål under vattenlåset där det droppade. De diskade i badrummet men tog vatten till matlagning från diskhon.

Enligt 12 kap. 24 § första stycket jordabalken är en hyresgäst skyldig att ersätta skada som uppkommer genom vållande, vårdslöshet eller försummelse av hushållet. Av paragrafens andra stycke följer att hyresgästen är skyldig att genast meddela hyresvärden om det uppkommer en skada i lägenheten.

Enligt Attunda tingsrätt måste vattenläckan ha pågått en längre tid, men det gick inte att fastslå hur länge. Det var därmed inte visat att mannen upptäckte läckaget tidigare än den 25 september 2018. Han bedömdes därför inte ha varit i dröjsmål med att informera makarna om skadan.

Vidare ansåg domstolen att det mot bakgrund av mannens uppgifter om att familjen inte använde vattenkranen efter upptäckten av läckaget inte var visat att de orsakat någon skada av vårdslöshet eller försummelse.

Sammantaget skulle käromålet ogillas helt. Makarna skulle dessutom betala mannens rättegångskostnader om cirka 85 000 kronor.

Domen överklagades till Svea hovrätt, som gör en annan bedömning.

Till skillnad från tingsrätten anser hovrätten att det är utrett att det inte fanns någon skada i köket innan hyresförhållandet inleddes. I samband med inflyttningen genomfördes nämligen en inspektion av lägenheten där det inte framkom att det fanns något vattenläckage.

Domstolen prövar därefter om mannen har varit i dröjsmål med att underrätta makarna om vattenläckan.

I det mejl som mannen skickade till makarna den 27 september 2018 skrev han ”earlier water was leaking dropwise but it seems to be increasing slowly", vilket enligt hovrätten ger intryck av att han varit medveten om läckan sedan en tid tillbaka. Vidare har fastighetsskötaren vittnat i målet. Denne har uppgett att han och mannen diskuterade vattenläckan den 24 september 2018 och att mannen då förklarade att det läckt i två månader.

Hovrätten saknar anledning att ifrågasätta fastighetsskötarens uppgifter. Uppgifterna stämmer dessutom överens med mejlet till makarna, där mannen uppger att det tidigare har droppat från vattenlåset.

Med hänsyn till detta anser hovrätten att det gick cirka en månad från att mannen fick kännedom om läckan tills han informerade makarna. Därmed har han underlåtit att informera makarna om läckan inom föreskriven tid.

Vidare finner hovrätten att vattenläckaget som förekommit under den period då mannen varit i dröjsmål med att fullgöra sin underrättelseplikt har bidragit till fuktskadan. Det föreligger alltså ett adekvat orsakssamband mellan underlåtenheten och skadan.

När det gäller skadans storlek anser rätten att makarna som utgångspunkt har rätt till ersättning för hela reparationskostnaden. Avdrag ska dock göras för bland annat värdeökning och försäkringsersättning. Den ersättningsgilla skadan för återställande uppskattas till 40 000 kronor. Dessutom har makarna rätt till 60 000 kronor i uteblivna hyresintäkter. Vardera parten ska stå sin egen rättegångskostnad. 

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Skadeståndsrätt, Bostadsrätt, Bostadshyra - underhåll och renovering, Övrig affärsjuridik

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig