Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Kommun förlorar tolkningstvist i VA-fall

Falu kommun ska betala drygt 435 000 kronor till ett byggbolag för utfört arbete med ledningsbädd. Kommunen anses ha avtalat med en entreprenör om att denna skulle utföra ledningsbädd under samtliga VA-ledningar i schakten och inte bara under den understa VA-ledningen.

Ett byggbolag och Falu kommun ingick efter upphandling ett avtal om utförandeentreprenad som innefattande förläggning av olika ledningar. Avtalet – som var ett så kallat ’mängdkontrakt’ – innebar att ersättning skulle beräknas efter faktiskt utförda mängder och ett fastställt á-pris.

Talan väcktes av byggbolaget vid Falu tingsrätt efter oenighet kring ledningsbäddsarbetets omfattning.

Under anbudstiden hade byggbolaget ställt följande fråga till Falu kommun:

”Kraven i AMA under CEC.2111 (ledningsbädd för VA-ledningar, red. anm.) gäller det för alla ledningar?”

Kommunen svarade då: ”Nej, kraven i AMA gäller VA-ledningar”.

Vid slutregleringen kvarhöll dock kommunen ett belopp motsvarande det belopp byggbolaget yrkat på i Falu tingsrätt, nämligen 435 865 kronor.

Kommunen vitsordade att byggbolaget lagt drygt 3 200 kvadratmeter ledningsbädd och att bolaget endast fått betalt för 1 5000 kvadratmeter. Dock hade endast ledningsbäddsarbeten under den understa VA-ledningen beställts. De resterande kvadratmetrarna hade inte varit föremål för något kontraktsarbete eller tillkommande arbeten.

Tingsrätten noterade inledningsvis att det inte av mängdförteckningen framgår vilka VA-ledningar som ledningsbäddsarbetet ska utföras under. Den enda handlingen i målet som beskriver hur arbetet med ledningarna ska göras är ritningen över normalsektioner, som enligt domstolen tydligt visar att ledningsbädd endast ska utföras under den lägre av två nivåer.

Förfrågningsunderlagets innebörd var enligt tingsrättens mening således att ledningsbädd endast ska utföras under den understa nivån av VA-ledningar.

Tingsrätten ställde sig dock frågan om kommunen kan ha bundits av något annat avtalsinnehåll på grund av hur den agerat efter avtalets ingående.

Sammantaget ansåg tingsrätten att byggbolaget haft fog för att anta att den gemensamma partsviljan varit att ledningsbädd skulle utföras under samtliga VA-ledningar och att samtliga dessa skulle vara att anse som kontraktsarbeten.

Domstolen biföll därför byggbolagets käromål vilket innebär att Falu kommun skulle betala 435 865 kronor plus moms till bolaget. Kommunen skulle även stå för byggbolagets rättegångskostnader till ett belopp om 300 000 kronor.

Enligt Svea hovrätt framstår det som att vittnena är överens om att arbete med att jämna ut underlaget måste utföras under samtliga VA-ledningar för att ledningsförläggningen ska kunna ske på ett korrekt sätt. Det har i denna del framstått som att parterna talar om samma typ av arbete, även om de benämner arbetet på olika sätt.

Hovrätten anser att ordalydelsen i fråga/svar, som har högre hierarkiskt värde än ritningen, ger utrymme för såväl uppfattningen att koden CEC.2111 gäller för samtliga VA-ledningar som uppfattningen att koden bara gäller för den understa VA-ledningen.

Bolaget har flera gånger försökt få kommunen att ge besked om arbetets omfattning. I en justering av protokoll mellan parterna reagerade inte kommunen på att svaret ja var ifyllt på frågan om ledningsbädd får regleras under samtliga VA-ledningar. Härefter har arbetet avseende ledningsbädd för samtliga VA-ledningar löpande redovisats av SVEAB och godkänts av kommunen. Fakturering har skett och a contobetalning har erlagts. Som tingsrätten anfört har det i förhör  framkommit att kommunen reagerade på mängduttagen och att mängden ledningsbädd korrelerar med mängden lagd ledning. Trots detta och trots de diskussioner som föregått redovisningarna har mängderna fortsatt godkänts av kommunen.

SVEAB har alltså, konstaterar hovrätten, vid upprepade tillfällen försökt få klarhet i frågan om ledningsbädd enligt kraven i CEC.2111 skulle utföras under alla VA-ledningar och har med hänsyn till vad som förevarit haft fog för att tolka avtalet på det sätt som bolaget har angett.

Kommunen måste också ha förstått att SVEAB uppfattade avtalet på detta sätt. Att parterna skulle ha ett slutregleringsmöte saknar under aktuella förhållanden betydelse.

Hovrätten anser att detta sammantaget innebär att övervägande skäl talar för att avtalet ska tolkas på det sätt som SVEAB har påstått. Det innebär att kommunen ska ersätta SVEAB för det utförda kontraktsarbetet.

Falu kommun ska ersätta SVEAB Anläggning AB för rättegångskostnader i hovrätten med 64 900 kronor.

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
VA, Entreprenadrätt, Köprätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig