Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Konkurrensklausul för sjuksköterska ogiltig

En konkurrensklausul med en ett-årig bindningstid för en sjuksköterska på en specialklinik för svettbehandlingar ogiltigförklaras i tingsrätten. Kliniken hade ett berättigat intresse av att skydda sina patientrelationer men klausulen gick mycket längre än så. Kvinnan hade därmed rätt att gå till en konkurrent.

Konkurrensklausul för sjuksköterska ogiltig

International Health Care Management Sweden AB, IHCM, är ett bolag vars verksamhet består i att hyra ut vårdpersonal till en så kallad svettklinik i Stockholm. IHCM har startats och drivs alltjämt av två läkare. På kliniken i Stockholm ges behandlingar till patienter med uttalade svettningar (hyperhidros). Dessa består främst i mikrovågsbehandlingar och/eller injektioner av botulinumtoxin på ett eller flera områden på kroppen.

Den aktuella sjuksköterskan skrev den 19 juni 2013 under ett anställningsavtal för tillsvidareanställning som sjuksköterska hos IHCM. Hon hade då sedan 2011 arbetat hos bolaget som inhyrd sjuksköterska via ett bemanningsföretag. I avtalet fanns en sekretess- och konkurrensklausul med innebörden att ”Arbetstagaren förbinder sig även att inte under en period av tolv (12) månader från det att anställningen hos Arbetsgivaren upphört vare sig direkt, genom anställning eller egen verksamhet, eller indirekt, såsom styrelseledamot eller som finansiär eller annat, driva eller främja med Arbetsgivaren eller Uppdragsgivaren konkurrerande verksamhet. Undantag från detta är rätten att ta anställning i offentligt driven verksamhet”.

Skadestånd

Skadestånd för brott mot klausulen sattes till en halv miljon kronor.

Den 15 juni 2018 sade sjuksköterskan upp sin anställning hos IHCM. Hennes sista arbetsdag var den 14 september 2018. Hon påbörjade därefter en anställning på en konkurrerande klinik med inriktning mot svettbehandlingar.

International Health Care Management Sweden AB stämde kvinnan på en halv miljon kronor för brott mot konkurrensklausulen.

Företaget uppger att till grund för den verksamhet som bedrivs på Svettmottagningen ligger unik forskning och många års erfarenhet. En av grundarna är en av få personer som forskat inom området hyperhidros och han är den läkare i Sverige som har längst erfarenhet av att behandla patienter med diagnosen. Han har varit med och tagit fram unika metoder för behandling.

Sjuksköterskan fick under de år hon var anställd hos IHCM ta del av omfattande intern utbildning. Hon har haft god insyn i svettklinikens arbetssätt, prissättning, leverantörer med mera. Hon har därutöver i viss mån fungerat som mottagningens ansikte utåt i sin roll som behandlande sjuksköterska.

Oskälig

Sjuksköterskan anser att klausulen är oskälig och ska lämnas utan avseende. Hon slår tillbaka med att hon i princip inte arbetat med något annat än hyperhidrosbehandling sedan 2011. Konkurrensklausulen har därför inneburit en kraftig inskränkning i hennes möjlighet att arbeta med det hon kan.

IHCM har, trots den långtgående konkurrensklausulen, kompensationsmässigt inte behandlat henne som en nyckelperson i bolaget. Konkurrensklausuler är generellt något som ska användas med försiktighet och detta gäller inte minst på vårdområdet. Vidare tar den aktuella konkurrensklausulen inte sikte på någon speciell behandlingsmetod utan slår brett. Sammantaget är klausulen oskälig.

Stockholms tingsrätt anser att sjuksköterskan genom sin anställning får anses främja med IHCM konkurrerande verksamhet på det sätt som anges i den aktuella konkurrensklausulen.

Nästa fråga som tingsrätten då har att pröva är om konkurrensklausulen, som kvinnan gjort gällande, är oskälig och därför ska lämnas utan avseende i enlighet med 38 § avtalslagen.

Inte bunden

Av denna bestämmelse framgår att en arbetstagare inte är bunden av en konkurrensklausul om denna sträcker sig längre än vad som är skäligt. Det finns relativt omfattande praxis från Arbetsdomstolen som belyser hur denna skälighetsbedömning ska gå till. Denna praxis präglas sammantaget av en starkt restriktiv syn (se t.ex. AD 2010 nr 53 och AD 2015 nr 8).

Vid prövningen av en konkurrensklausuls skälighet ska en helhetsbedömning göras. För det första ska bedömas om arbetsgivaren har ett berättigat syfte av konkurrensklausulen. Vidare ska en prövning göras av i vilken utsträckning konkurrensklausulen begränsar arbetstagarens möjligheter att som anställd eller egen företagare bedriva yrkesverksamhet.

Utöver det kan domstolen vid bedömning av konkurrensklausulens skälighet beakta omständigheter som ifall klausulen varit föremål för verkliga förhandlingar mellan parterna, arbetstagarens ställning och arbetstid samt allmänintresset att upprätthålla konkurrens på den marknad som företagen agerar på.

Berättigat intresse

Vad inledningsvis gäller frågan om IHCM haft ett berättigat intresse av den aktuella konkurrensklausulen har i målet förvisso visats att bolaget under lång tid har haft en mycket stark position på marknaden för svettbehandlingar i Sverige och att en av grundarna varit delaktig i framtagandet av nya behandlingsmetoder.

Det har dock inte visats att de av Svettmottagningen använda behandlingsmetoderna är något som bara IHCM/Svettmottagningen har haft tillgång till, utan dessa synes ha varit väl kända och kunnat användas av övriga vårdgivare om de skulle ha velat. Den forskning som klinikens metoder baserats på bedrevs av bland andra klinikens grundare under hans tid som anställd på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Av förhöret med honom noterar tingsrätten att det snarast verkar vara fråga om ett bristande intresse hos den offentliga vården som gör att det där inte erbjuds svettbehandlingar i större omfattning än vad som idag är fallet. Något berättigat intresse av en konkurrensklausul utifrån behovet av att hålla ett för bolaget unikt kunnande hemligt, kan därmed inte anses visat.

IHCM/Svettmottagningen får dock anses ha visat att bolaget haft ett berättigat intresse av att skydda de patientrelationer som byggts upp under åren. Den aktuella klausulen har dock inte begränsats till att avse skyddandet av befintliga patientrelationer, något som påverkar den tyngd som ska tillmätas bolagets intresse vid en helhetsbedömning av klausulens skälighet.

Stor skicklighet

När kvinnan avslutade sin anställning som sjuksköterska hos IHCM hade hon under sju års tid i stort sett uteslutande arbetat med svettbehandlingar. Parterna synes vara överens om att hon arbetat upp en stor skicklighet att utföra dessa behandlingar och att hon var omtyckt av sina patienter. Det kan också konstateras att den aktuella konkurrensklausulen är utformad så att den träffar all verksamhet som konkurrerar med IHCM, undantaget offentlig verksamhet.

Den är således inte begränsad till exempelvis utförande av vissa behandlingsmetoder eller till att omfatta patienter som tidigare behandlats på den aktuella kliniken. Klausulen har haft en bindningstid om ett år. Mot denna bakgrund kan klausulen inte anses ha begränsat hennes möjlighet att utföra sin yrkesverksamhet endast i marginell omfattning.

Det är ostridigt att någon kompensation under konkurrensklausulens bindningstid inte har utgått. Utredningen ger heller inte stöd för att kvinnans lön eller övriga anställningsvillkor har satts med beaktande av den begränsning som klausulen medför.

Det vitesbelopp som kopplats till konkurrensklausulen motsvarar drygt en årslön för henne. Vidare har framgått att konkurrensklausulen ensidigt tagits fram av IHCM och att någon diskussion kring klausulen inte fördes vid anställningsavtalets tecknande.

En sammanvägning av de omständigheter som anförts leder till bedömningen att konkurrensklausulen, vid en helhetsbedömning, får anses oskälig enligt 38 § avtalslagen. Den ska därför inte tillämpas i förhållande till sjuksköterskan. Käromålet ska alltså avslås.

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Företagshemligheter, Skadeståndsrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt, Övrig arbetsrätt, Anställning, uppsägning och avskedande, Konkurrensrätt, Avtalsrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig