Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Mejl mellan Sverige och Frankrike omfattas av sekretess

Ett mejl som inkommit till Skatteverket från Frankrikes dito lämnas inte ut. Handlingarna har anknytning till det internationella samarbetet och ett röjande skulle kunna innebära skada för Sverige genom att möjligheterna att genomföra ömsesidiga överenskommelser kan begränsas om dylika handlingar sprids, trots att avsändaren uttryckligen motsatt sig det.

Mejl mellan Sverige och Frankrike omfattas av sekretess

En man begärde att få ut handlingar som kom in till Skatteverket från Frankrike bestående av ett mejl daterat den 5 juli 2019 och en skrivelse daterad den 6 april 2020. Skatteverket avslog dock begäran och hänvisade till sekretessen enligt offentlighets- och sekretesslagen, OSL, kap 15 § 1. 

Mannen överklagade beslutet till Kammarrätten i Stockholm och menade att han hade rätt till partsinsyn. 

Kontakterna mellan Sverige och Frankrike var nämligen en följd av hans ärende. Att Skatteverket bedömt att han saknade partsinsyn byggde enligt honom på en teoretisk konstruktion som innebar en uppdelning av ärendet i två delar, där den ena utgjorde hans ansökan i vilken han var part, och den andra utgjordes av förhandlingarna mellan Frankrike och Sverige såsom fördragsslutande parter. Ärendet hade emellertid diarieförts i ett och samma ärende, menade mannen. 

Kammarrätten påpekar att för att OSL kap 15 § 1 ska det vara det konkreta informationsinnehållet i en uppgift, som medför att ett röjande kan förorsaka störningar i de mellanfolkliga förbindelserna eller på annat sätt skada riket (se RÅ 1998 ref. 42). 

Beträffande mannens uppfattning om sekretessen framgår av förarbetena att avsändarens uppfattning inte kan avgöra om uppgiften ska hållas hemlig, men att avsändarens intresse av sekretess kan ha betydelse för skadeprövningen i det enskilda fallet. Om avsändaren anser att en överlämnad uppgift är hemlig kan det enligt förarbetena givetvis vara ett skäl för att anse att ett utlämnande stör Sveriges mellanfolkliga förbindelser (prop. 1994/95:112 s. 29).

Enligt domstolen är de aktuella handlingarna av sådan art och har sådan anknytning till det internationella samarbetet att Sverige kan antas lida skada om de lämnas ut. Skadan består då i att det kan antas att Sveriges möjligheter att genomföra ömsesidiga överenskommelser riskerar att begränsas om den typen det rör sig om sprids, tros att avsändaren uttryckligen motsätter sig det. 

Frågan blir då om mannen kan få del av de sekretessbelagda uppgifterna enligt reglerna om partsinsyn. Handlingarna har kommit in till Skatteverket i ett ärende om ömsesidig överenskommelse enligt skatteavtalet. Parter i det ärendet är Skatteverket och den enligt skatteavtalet behöriga myndigheten i Frankrike. Mannen är alltså inte part i ärendet, slår rätten fast, och har därför inte rätt till partsinsyn. 

Handlingarna omfattas sammanfattningsvis därmed av sekretess enligt OSL kap 15 § 1 som står sig, vilket innebär att mannens överklagande avslås.  

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Övrig skatterätt, Offentlighet och sekretess