Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Patent- och marknadsdomstolen avslår miljardtalan rörande Mobilt BankID

Patent- och marknadsdomstolen slår fast att företagshemlig information inte har utnyttjats vid utvecklingen av Mobilt BankID. Det finns vissa likheter, men företaget som i dag äger och förvaltar BankID har gjort sannolikt att likheterna är resultatet av dess eget arbete. Företaget Accumulate måste nu betala motpartens rättegångskostnader på knappt 14 miljoner kronor i miljardmålet.

Patent- och marknadsdomstolen avslår miljardtalan rörande Mobilt BankID

Accumulate AB är ett företag som grundades 2004 utvecklar, driftar och förvaltar tekniska lösningar och programvaror/applikationer för mobilmarknaden. Mobile Everywhere (ME) är Accumulates system för genomförande av säkra mobila transaktioner.

Finansiell ID-Teknik BID AB är resultatet av ett samarbete mellan några av de större bankerna med huvudägarna Danske Bank, Handelsbanken, Ikano Bank, Länsförsäkringar Bank, SEB, Skandiabanken och Swedbank.

Mobilt BankID är en säker digital identifieringslösning, så kallad e-legitimation, som BID erbjuder. Accumulate och BID hade under år 2010 affärsmässiga kontakter med varandra. Omfattningen och innebörden av dessa kontakter är tvistiga. Parterna är dock ense om att de undertecknat sekretessavtal av den 7 april 2010 samt Proof of Concept-avtal med bilagor (POC-avtalet) den 2 juli 2010.

Obehörigt utnyttjande?

Frågorna i målet gäller, förenklat uttryckt, om BID vid utvecklingen av Mobilt BankID obehörigen har utnyttjat Accumulates företagshemligheter, om BID brutit mot sekretessåtaganden i parternas avtal, eller om BID gjort intrång i Accumulates upphovsrättsligt skyddade verk, samt, i så fall, om BID på någon av angivna grunder ska betala ersättning till Accumulate.

Accumulate yrkade att Patent- och marknadsdomstolen ska förplikta BID att till Accumulate utge 722 986 075 kronor avseende skadestånd för utnyttjande av företagshemligheter. Dessutom begärde bolaget ytterligare en halv miljard kronor i ersättning avseende allmänt skadestånd.

Bid bestred talan i sin helhet.

Grunden för talan är att BID obehörigen utnyttjat Accumulates företagshemligheter som BID i förtroende fått del av i samband med en affärsförbindelse. BID har därigenom orsakat Accumulate skada och därtill dragit nytta av företagshemligheterna. BID är därför skyldigt att till Accumulate utge skadestånd, inklusive allmänt skadestånd med yrkat belopp.

Lanserades 2011

BID:s utnyttjande av Accumulates företagshemligheter har skett genom att BID använder, tillhandahåller, bjuder ut och säljer Mobilt BankID till allmänheten (användare), till organisationer, företag och offentlig sektor (förlitande parter) samt till utgivare (bankerna) varav vissa även agerar säljare. Utnyttjandet av företagshemligheterna inleddes i vart fall i samband med att BID lanserade Mobilt BankID i juni 2011. Utnyttjandet pågår fortfarande med uppsåt, grov oaktsamhet eller åtminstone oaktsamhet.

BID har vidare otillåtet framställt exemplar av Accumulates upphovsrättsligt skyddade verk. Detta har skett genom att BID har framställt elektroniska kopior av verken genom epost som sänts såväl internt som externt. Utnyttjandet av verken inleddes i samband med att samarbetet mellan parterna avbröts av BID i oktober 2010. Utnyttjandet pågår fortfarande med uppsåt, grov oaktsamhet eller åtminstone oaktsamhet. Accumulate har därför rätt till skälig ersättning och skadestånd med yrkat belopp.

Den företagshemliga information som Accumulates talan gäller är även skyddad under sekretessavtal som parterna ingått såsom konfidentiell information. BID har genom Sekretessavtalen förbundit sig att inte röja eller utnyttja denna information. BID har brutit mot Sekretessavtalen genom att BID utvecklat, använder, tillhandahåller, bjuder ut och säljer Mobilt BankID till allmänheten (användare), till organisationer, företag och offentlig sektor (förlitande parter) samt till utgivare (bankerna) varav vissa även agerar säljare, och därigenom orsakat Accumulate skada.

Samarbetet avbröts

Brottet mot Sekretessavtalen skedde i vart fall i samband med att samarbetet mellan parterna avbröts av BID i oktober 2010. Avtalsbrottet är väsentligt och skedde med uppsåt eller grov oaktsamhet eller i vart fall oaktsamhet.

Domen är på 159 sidor. Patent- och marknadsdomstolen prövar först om BID i förtroende har fått del av företagshemligheter i samband med en affärsförbindelse med Accumulate. Prövningen sker i två steg; först vilken information som BID har fått del av, och därefter om informationen kan anses företagshemlig.

I nästa led prövar domstolen om BID vid utvecklingen av Mobilt BankID har utnyttjat Accumulates företagshemligheter. Därefter prövar domstolen om BID har brutit mot sekretessavtal som parterna ingått. Slutligen prövar domstolen om BID har gjort intrång i upphovsrätt tillhörig Accumulate.

Domstolen väljer att tillämpa den gamla företagshemlighetslagen (1990:409). När det gäller bevisbördan bedömer Patent- och marknadsdomstolen att det ankommer på Accumulate att styrka att informationen är företagshemlig och att BID har fått del av den.

Av de D-dokument m.m. som är tvistiga har domstolen funnit styrkt att BID har fått del av D2 s. 6–8, D9 s. 17, D10, D14 s. 4, 7 och 8 samt D22 och den med D22 nästintill identiska D27. Frågan är om innehållet utgör företagshemligheter. Sekretessavtalet och PoC-avtalet innebär att informationen i dokument D8, D11, D13, D15, D16, D18, D19, D20, D21 och D25, D9 s. 17, D14 s. 4, 7 och 8, D22 och D27 liksom informationen i ME-demon, PoC-lösningen och epostkorrespondensen efter den 7 april 2010 måste anses ha omfattats av sådant förtroende som förutsätts enligt 6 § gamla företagshemlighetslagen.

Krävs hemlighållande

Utöver att informationen ska ha delats i förtroende krävs att informationen även i övrigt har hemlighållits. Den får inte ha spritts på ett allmänt och okontrollerat sätt.

BID har hävdat att innehållet i Företagshemlighet A-I har utvecklats av andra än Accumulate, var notoriskt kända som sådana och ingick i fackmannens allmänna verktygslåda. BID har också lagt fram omfattande bevisning om känd teknik vid den aktuella tiden.

Patent- och marknadsdomstolen ser i och för sig ingen anledning att betvivla att yrkesskickliga personer i branschen år 2010 hade kunskaper om kryptering, klientserverarkitektur, tekniska standarder och systemdesign.

Det finns dock inget nyhetskrav för att information ska kunna vara företagshemlig. Informationen behöver inte heller vara överlägsen annan information.

Sammanfattningsvis kan informationen inte anses utgöra allmängods, med ett undantag, nämligen en bild som kommer från en förening och som förekommer på flera ställen i D-dokumenten. Patent- och marknadsdomstolen kommer fram till att det är styrkt att BID har fått del av ett antal dokument som utgör företagshemlig information från Accumulate.

Har då BID utnyttjat Accumulates företagshemligheter? Här gäller det för Accumulate att göra sannolikt att det finns likheter mellan företagshemligheterna som de kommer till uttryck i den information om ME-systemet som delats med BID, och Mobilt BankID. En svårighet för Accumulate är att bolaget saknar tillgång till detaljerad teknisk information om hur Mobilt BankID var utformat vid lanseringen år 2011, liksom till motsvarande uppgifter om Mobilt BankID:s utformning över tiden och hur det ser ut idag.

Accumulate har försökt få fram detaljerad information genom att begära intrångsundersökning enligt upphovsrättslagen i samband med stämningsansökan, men begäran avslogs av Patent- och marknadsdomstolen.

Etablerad teknik

Domstolen anser att mycket av det som användes för att ta fram Mobilt BankID var etablerad teknik och öppna specifikationer och standarder år 2010. Den samlade bilden är otvetydigt att BID gemensamt med Cybercom har utvecklat Mobilt BankID utan några influenser från Accumulates företagshemligheter.

BID har gjort sannolikt att likheterna mellan Mobilt BankID och företagshemligheterna är resultatet av BID:s eget arbete.

Inte heller när det gäller andrahandsgrunden,att BID brutit mot sekretessåtaganden i parternas avtal får Accumulate någon framgång. Domstolens bedömning är densamma som redovisats i förhållande till förstahandsgrunden, alltså att det inte är sannolikt att BID har avslöjat Accumulates företagshemliga information för Cybercom.

Slutligen är det inte styrkt att BID framställt några exemplar av verken utöver eventuellt internt mejlande av desamma, vilket som framgått har varit tillåtet. Även talan enligt tredjehandsgrunden gällande upphovsrättsintrång ska därför avslås.

Accumulate ska nu betala motpartens rättegångskostnader på närmare 14 miljoner kronor efter tre års processande varav 13 dagars huvudförhandling.

Instans
Patent- och marknadsdomstolen
Rättsområden
Skadeståndsrätt, Upphovsrätt, Patenträtt, Övrig arbetsrätt, Företagshemligheter

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig