Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Peab gjorde inget partsbyte - uttagsbeskattas

Köparna av de avstyckade delarna av en fastighet har inte övertagit Peab-bolaget Isolatorns partsställning i avtalet avseende entreprenaden rörande rivnings- och saneringstjänster. Därför ska uttagsbeskattning ske av moderbolaget Peab Bostad. Kammarrätten ändrar förvaltningsrättens dom.

Peab gjorde inget partsbyte - uttagsbeskattas

Skatteverket beslutade den 7 februari 2019 och efter utredning att uttagsbeskatta Peab Bostad AB avseenden mervärdesskatt med vissa belopp under olika redovisningsperioder för åren 2014-2017. Vidare påfördes skattetillägg med vissa belopp motsvarande cirka 15 procent av höjningen av skatten för varje år, innebärande 3/4 av helt skattetillägg.

Beträffande redovisningsperioder för åren 2014-2016 skedde beslutet i form av efterbeskattning.

Som grund för beslutet i skattefrågan anförde Skatteverket i huvudsak följande: Fastigheten Isolatorn 5 ägs sedan december 2012 av Peabs dotterbolaget Fastighets AB Isolatorn. Avsikten är att Isolatorn ska iordningsställa byggklara tomter för bostadshus som ska styckas av och avyttras främst till nystartade bostadsrättsföreningar. Vidare ska gemensamhetsanläggningar för dessa fastigheter byggas. Efter att Isolatorn avstyckat och avyttrat en fastighet uppför Peab bostadsbyggnaderna på entreprenad. Peab har under de aktuella perioderna låtit utföra och bekostat vissa rivnings- och saneringsarbeten på fastigheten, vilka inte fakturerats Isolatorn.

Enligt Skatteverkets bedömning har tjänsterna utförts av Peab åt Isolatorn utan någon ersättning. Det är vidare inte visat att köparna av avstyckningarna övertagit avtalet mellan Peab och Isolatorn.

Därmed ingår inte aktuella kostnaderna som komponenter i entreprenaduppdragen åt köparna. Uttagsbeskattning ska därför ske enligt 2 kap. 5 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML.

Förvaltningsrätten i Stockholm ansåg att utredningen i målen visar att de inblandade parterna, trots att så inte anges i överlåtelseavtalen, civilrättsligt och i enlighet med andra avtal agerat på så sätt att betalningsansvaret för de nu aktuella kostnaderna övergått på köparna av de avstyckade fastigheterna.

Det var vidare ostridigt att dessa kostnader ingår i totalentreprenaden mellan Peab och respektive köpare samt att köparna fakturerats för dem. Förvaltningsrätten bedömde därför att det överklagade beslutet medför att mervärdesskatt kommer att behöva betalas två gånger.

Överklagandet från Peab Bostad AB bifölls därför.

Skatteverket överklagade i sin tur till Kammarrätten i Stockholm som ger verket rätt. Kammarrätten konstaterar visserligen att de koncerninterna avtalen mellan Peab AB, bolaget och markbolagen anger att ett partsbyte får ske om en fastighet eller del därav överlåts under pågående entreprenad. I dessa avtal anges även att markbolaget i sådant fall ansvarar för att partsbytet sker och annars ansvarar gentemot bolaget för dittills nedlagt arbete. Även formuleringar i det åberopade standardavtalet för totalentreprenader ABT 06 tyder på att sådana partsbyten kan förekomma.

Avtalen och köpebreven avseende försäljningarna av fastigheterna innehåller dock inga uppgifter om att något sådant partsbyte skett, tvärtom anges i dem uppgifter som talar för motsatsen.

Kammarrätten bedömer att utredningen klart visar att några partsbyten inte skett. Särskilt överlåtelseavtalen mellan Isolatorn och köparna talar i stället för motsatsen. Det finns inte heller någon annan utredning om parternas agerande i samband med överlåtelserna som med objektiva omständigheter talar för att partsbyten faktiskt skett. Vad bolaget uppgett om förbiseenden och hur parterna agerat i ett senare skede kan inte föranleda någon annan bedömning.

Den överklagade domen ska därför upphävas och Skatteverkets beslut fastställas.

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Mervärdesskatt, Inkomstskatt - företag, Entreprenadrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig