Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Tingsrättskritik i mångmiljonmål: ”Bristande processföring som inte förväntas av advokater”

Tingsrätten avslår 3GIS:s krav på att Vattenfall ska betala tillbaka del av anslutningsavgifterna avseende 3GIS:s 175 master inom områden där Vattenfall har nätkoncession. 3GIS måste nu betala Vattenfalls rättegångskostnader på drygt 18 miljoner kronor. 3GIS:s ombud får svidande kritik för "bristande processföring som inte förväntas av advokater”.

Tingsrättskritik i mångmiljonmål: ”Bristande processföring som inte förväntas av advokater”
Foto: Joel & Jasmin Førestbird, Unsplash

3GIS:s verksamhet består i att bygga och driva infrastruktur för mobiltelefoni, främst inom 3G-nätet. Vattenfall distribuerar el till kunder i Vattenfalls nät inklusive nyanslutningar av kunder såsom 3GIS. I samband med 3G-utbyggnaden kring millennieskiftet påkallad av Europaparlamentet och EU:s ministerråd behövde operatörerna i Sverige bygga tusentals master i hela landet. Alla dessa master skulle anslutas till elnätet.

3GIS gjorde gällande att priset/avgiften för anslutningen till elnätet avseende 175 master var för högt. 3GIS stämde därför Vattenfall på 15,6 miljoner kronor på grund av att priserna för anslutningar var oskäligt höga enligt ellagen. Företaget påtalade också att parternas avtal, partsbruk och handelsbruk visar att avgifterna ska bestämmas i enlighet med vad som är skäligt enligt ellagen.

Går inte att bedöma skäligheten

På den utredning som 3GIS har presenterat, anser Solna tingsrätt att det inte går att bedöma om erlagda anslutningsavgifter har varit skäliga enligt ellagen. Tingsrätten finner inte heller att den schablon som 3GIS har använt för att beräkna yrkandena, och som 3GIS kallat för ”Kammarrättens praxis”, kan läggas till grund för 3GIS krav, särskilt med beaktande av att någon utredning kring hur anslutningarna utförts och kostnaderna för detta inte har presenterats.

Dessutom konstaterar tingsrätten att det inte förelegat någon oklarhet i parternas avtal när det gäller anslutningsavgifterna, att priset varit bestämt och att det därför inte funnits skäl att tolka avtalen på annat sätt med stöd av påstått partsbruk eller handelsbruk.

Tingsrätten anser inte heller att det med stöd av condictio indebiti eller reglerna om jämkning i 36 § avtalslagen, har förelegat grund för återbetalning eller jämkning.

En av Vattenfalls grunder var att talan var preskriberad eftersom reklamation skett för sent. Det höll tingsrätten med om men valde alltså att pröva övriga grunder ändå.

Talan ogillas

3GIS:s talan ogillas därför och Vattenfall tillerkänns ersättning för rättegångskostnader på 18 miljoner kronor.

3GIS:s ombud får kritik av tingsrätten. Deras framförande av bolagets talan uppges ha ”innefattat en stor mängd upprepningar, såväl genom framförandet av uppgifter ur manus, som genom föredragning av domar från förvaltningsdomstolarna och skriftlig bevisning. Även framställande av bolagets yrkande har varit svårt att följa…”.

Tiden för huvudförhandlingen har därmed blivit ”onödigt lång”. Domstolen fortsätter: ”3GIS:s processföring har i detta hänseende varit bristfällig, vilket renderat Vattenfall kostnader som annars inte hade behövt uppkomma”.

3GIS:s ombud ”har visat prov på bristande processföring som inte förväntas av advokater”. Likväl anser inte Solna tingsrätt att dessa brister är sådana att ombuden ska åläggas ett personligt betalningsansvar för Vattenfalls rättegångskostnader. ”Till den bedömningen bidrar det faktum att det saknas all anledning att anta att Vattenfall inte kommer kunna få full ersättning för sina rättegångskostnader från 3GIS”. 

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Infrastruktur, Energirätt, Övrig fastighetsjuridik, Avtalsrätt