Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Underkänt för SÄPO i migrationsärenden – JO kräver ”kraftfulla åtgärder”

Handläggningstiderna hos Säkerhetspolisen i ärenden om medborgarskap och uppehållstillstånd är för långa. Det konstaterar Justitieombudsmannen i en granskning. Det krävs nu att SÄPO vidtar ”kraftfulla åtgärder” för att korta ned handläggningstiderna – som i nuläget gör det svårt för Migrationsverket att hålla sig inom sina lagreglerade frister.

Justitieombudsmannen, JO, har vid flera tidigare tillfällen granskat handläggningstiderna på Migrationsverket. I ett av dessa ärenden, med beslut i januari 2021, handlade det om ärenden där utlänningar sökt asyl hos Migrationsverket, men där ärendena emitterats till Säkerhetspolisen, SÄPO, och begärt yttranden över ansökningarna.

JO konstaterade då att SÄPO:s 15 månader långa svarstid i betydande mån hade försenat avgörandet hos Migrationsverket. JO godtog att den långa svarstiden hängde ihop med en stor och oförutsedd ökning av antalet remisser från Migrationsverket och uttalade med hänsyn till det exceptionella läget ingen kritik mot SÄPO. JO konstaterade samtidigt att de långa svarstiderna hos SÄPO inte skulle vara försvarbara i längden – och uttalade en avsikt att fortsätta följa handläggningstiderna hos SÄPO.

Det har därefter fortsatt att komma in klagomål om Migrationsverkets långa handläggningstider och i flera fall har det visat sig att besluten försenats på grund av SÄPO:s svarstider. Det är mot denna bakgrund JO nu genomfört en inspektion av SÄPO med avseende på handläggningen av medborgarskaps- och tillståndsärenden som remitteras från Migrationsverket.

Granskningen visar att handläggningstiderna i de flesta fall är långa – och i en del fall mycket långa. Generellt sett är handläggningstiderna också oacceptabla.

SÄPO har samtidigt vidtagit åtgärder – och planerar för ytterligare åtgärder – för att komma till rätta med situationen. Åtgärderna är positiva, men det är bekymmersamt hur allvarligt läget är – och att handläggningstiderna inte förbättrats särskilt mycket sedan beslutet för snart två år sedan.

SÄPO bedriver en mångfacetterad och komplex verksamhet och JO har förståelse för både detta och de särskilda svårigheter som uppdraget innebär. När man agerar som remissinstans åt Migrationsverket är det dock i grunden fråga om ärendehandläggning och då gäller förvaltningslagens krav på enkelhet och snabbhet. Migrationsverket är dessutom beroende av SÄPO för att kunna handlägga sina ärende inom rimlig tid och i enlighet med sina egna författningsreglerade frister.

Det krävs nu kraftfulla åtgärder från SÄPO:s sida för att komma till rätta med handläggningstiderna. Det är som en del i detta angeläget att det kontinuerligt finns tillräckliga resurser avsatta för ärendena i fråga. Eftersom förutsättningarna för att korta ned handläggningstiderna delvis är en resursfråga översänder JO en kopia av beslutet till Regeringskansliet för kännedom.


Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Polis, Förvaltningsprocess, Ordning och säkerhet, Förvaltningsrätt, Uppehållstillstånd på grund av ömmande omständigheter, Uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, Uppehållstillstånd på grund av anknytning, Svenskt medborgarskap

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig