Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Upphävt samfällighetsbeslut om elbils-laddare får grönt ljus

Mark- och miljööverdomstolen ger i motsats till underinstansen grönt ljus för en samfällighetsförenings beslut att installera en laddmodul. Mark- och miljödomstolen ansåg att beslutet strider mot samfällighetslagen då ett begränsat antal medlemmar får möjlighet till laddning.

Upphävt samfällighetsbeslut om elbils-laddare får grönt ljus

Råda Portars Samfällighetsförening bildades genom en anläggningsförrättning år 1975. Av anläggningsbeslutet framgår att gemensamhetsanläggningen inrättades för att betjäna områdets bebyggelse på sätt som förutsättas i stadsplanen för del av Säteriet (Råda Portar). Anläggningen består enligt beslutet bland annat av 1.2 Garagebyggnader och parkeringsplatser och 1.8 El-ledningar medcentraler, allmänbelysning - inberäknat belysning och el-kraft i storstugan och garagen.

Föreningens styrelse fick i uppdrag inför föreningsstämman år 2020 att utreda möjligheterna att ladda elbilar i föreningens garagelängor. Av förslaget framgår bland annat följande:

För att skapa en möjlighet för elbilsladdning vid garageplats så behöver en laddmodul installeras vid el-centralen som sitter vid varje garagelänga. Vidare behöver en laddbox installeras vid de garageplatser där laddning ska möjliggöras. Årsstämman godkände sedan förslaget till elbilsladdning som gick ut på att medlemmarna skulle betala en viss avgift men att bara ett fåtal brukare skulle få möjlighet till laddning.

En medlem begärde att beslutet skulle ogiltigförklaras då det stod i strid med 18 § samfällighetslagen (1973:1150).

Mark- och miljödomstolen i Vänersborg konstaterade: Att installera utrustning för laddmoduler måste anses vara mer än att befintlig utrustning förnyas. Det tillskapas en ny funktion som inte kan anses följa av det beskrivna ändamålet förföreningen. Den utökningen av elcentralen - som får betraktas vara en utbyggnad av befintlig utrustning - ingår inte i anläggningsbeslutet. Mot bakgrund av den restriktivitet som ska anläggas vid tolkningen av ett samfällighetsförenings ändamål enligt praxis är beslutet att betrakta som främmande för det ändamål som föreningen ska tillgodoses.

Vidare ansågs beslutet inte innebära nytta för samtliga medlemmar som deltar i föreningen utan beslutet innebär att ett begränsat antal medlemmar får möjlighet till laddning. Beslutets utformning står därmed i strid med det andelstal som beslutades vid anläggningsförrättningen. Gemensamhetsanläggningen är bildad för ett gemensamt ändamål. Beslutets utformning måste därför även i detta hänseende anses strida mot SFL eftersom det inte kan anses tillgodose föreningens gemensamma bästa.

Sammantaget ansågs beslutet strida både mot 18 och 19 §§ SFL och skulle därför upphävas.

Mark- och miljööverdomstolen konstaterade att enligt rättspraxis har förnyelse av tekniska anordningar som ingår i en anläggning ansetts falla inom en samfällighetsförenings ändamål under förutsättning att resultatet inte kan anses innebära att det blir fråga om en anläggning av principiellt annan art (NJA 1989 s. 291 och NJA 2015 s. 939).

I anläggningsbeslutet som fastställdes den 25 juni 1975 anges att Råda Portars samfällighetsförenings ändamål är att betjäna områdets bebyggelse på sätt förutsattes i stadsplanen för del av Säteriet (Råda Portar). Vidare anges att anläggningen bland annat består av garagebyggnader och parkeringsplatser (punkten 1.2) samt elledningar med centraler, allmänbelysning - inberäknat belysning och elkraft i storstugan och garagen (punkt 1.8). Det anges också att av elledningar ingår endast ledningar för allmänbelysning inom Råda 1:13 samt ledningar till och inom garage och storstuga.

Samfällighetsföreningen har enligt anläggningsbeslutet att förvalta bland annat garagebyggnader, elledningar med elcentraler och därmed förse garagen med el. Att installera laddmoduler, en form av säkerhetsanordning i form av en lastväxel som säkerställer att elnätet inte överbelastas vid användning av elen till bland annat elbilsladdning, är en uppdatering av en teknisk utrustning. Det kan dock, menar domstolen. inte innebära att det blir fråga om en anläggning av principiellt annan art. I likhet med vad Högsta domstolen anförde i rättsfallet NJA 1989 s. 291 bedömer Mark- och miljööverdomstolen att det är naturligt vid förvaltning av tekniska anordningar att även nya anspråk som kan ställas på anläggningens prestanda beaktas. Den aktuella åtgärden, att vid behov installera en laddmodul i en elcentral, bör således betraktas som ett naturligt led i förvaltningen av den befintliga anläggningen.

Det av föreningsstämman den 22 april 2020 fattade beslutet kan därför inte anses strida mot föreningens ändamål. Uppgraderingen i form av laddmoduler ökar elsäkerheten samtidigt som deltagande fastigheter far möjlighet till laddning av elbilar. Garagens totala kapacitet för laddning styrs som framgått av annat, bland annat vilken storlek på säkring som föreningen väljer. Beslutet kan därför inte heller anses strida mot medlemmarnas gemensamma bästa. Överklagandet ska därför bifallas och klandertalan ogillas.

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Infrastruktur, Energirätt, Övrig fastighetsjuridik, Associationsrätt - övrig

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig