Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ändrade användning av sjöbod på 80-talet – nekas ändå dispens i MÖD

Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, river upp en tidigare dom och nekar strandskyddsdispens för ändrad användning och tillbyggnad av en sjöbod i Karlshamns kommun. Även om ändringarna vidtagits på 80-talet är det miljöbalkens bestämmelser som ska tillämpas, enligt MÖD. En dispens skulle också stå i strid med strandskyddets syften.

Ägarna till en fastighet i Karlshamns kommun ansökte vid Länsstyrelsen i Blekinge om tillstånd för att inom område med landskapsbildskydd få uppföra två fritidshus samt ansökte om strandskyddsdispens och tillstånd för att inom område med landskapsbildskydd få uppföra ett fritidshus med tillhörande brygga samt ändrad användning av en sjöbod som använts som ursprungligen varit ett traktorgarage. 

Länsstyrelsen beviljade tillstånd för de två första fritidshusen, men avslog ansökan om strandskyddsdispens respektive tillstånd till uppförande av det tredje fritidshuset och nekade även strandskyddsdispens för ändrad användning av sjöboden.

Mark- och miljödomstolen i Växjö ändrade senare underinstansens beslut och lämnade klartecken även för det tredje fritidshuset – samt meddelade strandskyddsdispens för den ombyggnad som gjorts i sjöboden.

Länsstyrelsen valde dock att ta strid i den sistnämnda frågan och yrkade i överklagande att Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, skulle upphäva strandskyddsdispensen för sjöboden.

På fastigheten i fråga finns idag ett bostadshus, en lada och den nu omtvistade sjöboden, som uppfördes på 70-talet med strandskyddsdispens. Dispensen omfattades av vissa villkor, som att boden skulle placeras så att befintlig vegetation skulle dölja den från sjösidan och att större tomtplats inte fick tas i anspråk än den yta som byggnaden står på. Dispensen är alltjämt giltig.

Någon gång under 80-talet har dock någon gjort en tillbyggnad på sjöbodens ena kortsida med ett toalettutrymme med förbränningstoalett. Ägarna till fastigheten har därefter använt sjöboden för övernattningar.

Under 2020 ansökte fastighetsägarna också om strandskyddsdispens för de åtgärder som vidtagits på sjöboden under 80-talet – och det är denna eventuella dispens som parterna nu är oense om.

Underinstansen har tillämpat naturvårdslagens bestämmelser, eftersom denna gällde när användningen av sjöboden ändrades. Att åtgärderna utförts på 1980-talet gör dock enligt MÖD inte att den numera upphävda naturvårdslagen ska tillämpas på en ansökan som lämnats in 2020, utan det ska i stället miljöbalkens bestämmelser.

Tillbyggnaden för toalett var dispenspliktig även när den vidtogs, eftersom ändringen fått byggnaden att tillgodose ett väsentligen annat ändamål.

Strandskyddsdispens får medges vid särskilda skäl – som till exempel när det område som dispensen avser redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Det framgår här inte att området för tillbyggnaden var lagligen ianspråktaget när reglerna om det generella strandskyddet infördes 1975. Den tomtplatsavgränsning som länsstyrelsen gjorde i sin dispens två år tidigare tyder tvärtom på att syftet var att begränsa den privatiserande effekt som sjöboden skulle få. Området kan inte heller av andra skäl anses redan ha tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. ”Tvärtom riskerar åtgärderna att verka avhållande för dem som vill nyttja området längst med strandlinjen”, skriver MÖD.

Tillbyggnaden har gjorts för att underlätta fritidsboende – något som också utökat den privatiserande effekten mer än obetydligt. Området kan därmed inte anses vara ianspråktaget på ett sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften. MÖD betonar här att det saknar betydelse att det finns ett bostadshus och en lada högre upp på fastigheten, eftersom bostadshusets hemfridszon inte sträcker sig ända ned till strandlinjen.

Eftersom tillbyggnaden och den ändrade användningen strider mot strandskyddets syften finns det inte skäl att bevilja strandskyddsdispens. Det kan i det aktuella fallet inte heller anses oproportionerligt att neka dispens.


Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Tillståndsfrågor, Naturskydd, Djur- och växtskydd, Övrig fastighetsjuridik, Plan- och byggnadsfrågor

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig