Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Bolt får rätt mot Arbetsmiljöverket – varken arbetsgivare eller inhyrare

Bolt, som anlitar kurirer för att leverera mat från restauranger hem till folk, är varken arbetsgivare eller inhyrare i förhållande till matkurirerna. Bolaget har i princip obefintliga möjligheter att påverka arbetsmiljön för kurirerna, som är anställda hos andra bolag eller driver egen verksamhet. Arbetsmiljöverkets föreläggande upphävs därför.

Arbetsmiljöverket beslutade i oktober 2022 att förelägga Bolt Services AB att, i egenskap av arbetsgivare, vidta vissa arbetsmiljörelaterade åtgärder. Föreläggandet förenades med ett vite om sammanlagt 200 000 kronor. Enligt föreläggandet skulle bolaget undersöka arbetsförhållandena för de kurirer som utför uppdrag via bolagets digitala plattform.

Bolt överklagade till Förvaltningsrätten i Göteborg och yrkade att beslutet skulle upphävas och hänvisade till att bolaget inte är arbetsgivare i förhållande till kurirerna. Bolaget är inte heller inhyrare i förhållande till kurirerna, vilket Arbetsmiljöverket gjort gällande i andra hand i förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten inledde med att konstatera att det inte framgår av arbetsmiljölagens ordalydelse vem som är att anse som arbetstagare respektive arbetsgivare. I förarbetena anges att den aktör som i praktiken har störst möjlighet att påverka arbetsmiljöförutsättningarna för den som utför arbetet bör anses vara arbetsgivare.

Bolaget erbjuder en mobilapplikation där kunder kan beställa mat från olika restauranger och få maten levererad till en bestämd upphämtningsplats. För att som kurir använda applikationen behöver kuriren skapa en profil och godkänna plattformens allmänna villkor.

Kurirerna är antingen anställda hos ett transportbolag eller bedriver egen näringsverksamhet. De bestämmer själva i vilken omfattning de vill arbeta och vilket färdmedel som används vid leverans. Utöver den digitala plattformen tillhandahåller Bolt ingen utrustning för arbetets utförande. Termoväska, som syftar till att hålla maten varm, bekostas av kuriren själv eller bolaget där denne är anställd.

Bolt har inte anställningsavtal med kuriren, utan endast avtal med transportbolag eller kurirer som bedriver näringsverksamhet. Bolaget förmedlar betalning till de olika restaurangerna och tar ut en egenavgift vid förmedlat uppdrag. Någon lön betalas inte ut direkt till kuriren. Det står kurirerna fritt att utföra arbeten hos Bolts konkurrenter.

Något minimikrav på antalet uppdrag finns inte och uppdrag fördelas endast utifrån geografisk närhet, alltså inte betyg eller antal tidigare uppdrag eller motsvarande. Endast vid mycket stora förseningar eller upprepad misskötsel kan Bolt ingripa mot en kurir.

Vid en sammantagen bedömning fann förvaltningsrätten att Bolt inte kunde anses vara arbetsgivare för kurirerna. Domstolen beaktade att bolaget ”har små, rent av obefintliga, möjligheter” att påverka arbetsmiljön för kurirerna.

Beträffande Arbetsmiljöverkets andrahandsgrund – att Bolt är inhyrare av kurirerna – hänvisade förvaltningsrätten till AD 2022 nr 45. Där har Arbetsdomstolen funnit att ett cykelbud som varit före detta tidsbegränsat anställd hos Foodora, men som numera arbetade för ett budbolag och alltjämt gjorde leveranser för Foodora, inte var anställd hos Foodora utan inhyrd till verksamheten.

En avgörande skillnad mellan rättsfallet och den aktuella situationen är dock att Foodora är arbetsgivare för flera av sina kurirer och har anställningsavtal med kurirerna. Foodora har därmed en egen ”verksamhet” vid vilken inhyrd personal inordnas, konstaterade förvaltningsrätten.

Med beaktande av dessa skillnader, och mot bakgrund av Bolts obefintliga möjligheter att påverka arbetsmiljön för kurirerna, ansåg förvaltningsrätten att bolaget inte var inhyrare av kurirerna.

Av dessa skäl skulle Arbetsmiljöverkets beslut upphävas.

Kammarrätten i Göteborg ansluter sig fullt ut till förvaltningsrättens resonemang och avslår Arbetsmiljöverkets överklagande.

Ladda ner dokument

Namn Storlek Ladda hem

3983-23.pdf

1 MB
Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Övrig arbetsrätt, Anställning, uppsägning och avskedande, Arbetsmiljö, Förvaltningsrätt, Ordning och säkerhet, Tillstånd och tillsyn