Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Definition av samboegendom blir fråga för HD

Är en fastighet samboegendom när dess ena hälft överlåtits från en sambo till den andra under förhållandet? Den frågan ska Högsta domstolen svara på, enligt ett nytt prövningstillstånd. Kvinnan som överlåtit fastighetsandelen i fråga vill att en bodelningsförrättare ska förordnas och fick rätt i hovrätten, även om domstolen var oenig i sitt beslut.

Efter att ha inlett ett samboförhållande beslutade en kvinna sig för att överlåta halva den fastighet som de bodde tillsammans i till sin sambo.

Efter att förhållandet tagit slut begärde kvinnan att bodelningsförrättare skulle förordnas. Falu tingsrätt avslog dock begäran, med hänvisning till att det inte fanns någon samboegendom som inte redan hade fördelats.

Domstolen konstaterade, med hänvisning till HD-uttalanden i NJA 1997 s. 227, att en sambo som fått del av en fastighet i gåva från sin sambo inte kan anses ha förvärvat sin andel av fastigheten för gemensam användning. Fastigheten utgjorde alltså inte samboegendom – och lösöret hade mannen och kvinnan redan delat upp. Det saknades därför grund för att förordna bodelningsförrättare, menade tingsrätten.

Kvinnan överklagade och begärde att Svea hovrätt skulle förordna bodelningsförrättare.

Skälet för överlåtelsen hade varit att mannen skulle vara medansvarig för inteckningslån på fastigheten, uppgav kvinnan – som ansåg att omständigheterna var annorlunda jämfört med det HD-fall som tingsrätten hänvisat till.

Hovrätten gick också på kvinnans linje och förordnade att tingsrätten skulle utse en bodelningsförrättare med uppdraget att upprätta bodelning mellan mannen och kvinnan.

Även om skälet för förvärvet huvudsakligen var att mannen skulle dela betalningsansvaret för lånen hade förvärvet lika fullt ”avsett en bostad som parterna därefter använt gemensamt”. I avsaknad av skäl till att egendomen trots detta inte skulle utgöra samboegendom fick fastigheten anses som samboegendom, menade hovrätten.

En hovrättsassessor var dock skiljaktig och ansåg att det saknades anledning att behandla situationen annorlunda än i NJA 1997 s. 227. Byggnaden hade med andra ord inte utgjort samboegendom, enligt assessorn.

Högsta domstolen beslutar nu, efter överklagande från mannen, att meddela prövningstillstånd i målet.

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Övrig fastighetsjuridik, Fastighetsköp, Äktenskap och samboende, Bodelning