Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Huvudentreprenör slipper svara för underentreprenören vid vägskada

En vägbrunn, som stack upp från marken utan färgmarkering och stödmaterial runt sig orsakade skador på en lastbil. Asfaltsföretaget som anlitat en underentreprenör går fri från ansvar i tingsrätten med stöd av huvudregeln om att en självständig uppdragstagare inte svarar för dennes vållande.

Under juni 2018 utförde Asfaltsgruppen Öst AB på uppdrag av Norrköpings kommun och med stöd av ett upphandlat ramavtal vissa arbeten på Koppargatan i Norrköping. Arbetena innebar att fräsa bort befintlig asfalt och lägga ny asfalt. Kvällen och natten mellan den 18 och 19 juni 2018 frästes befintlig asfalt bort och asfalten runt och under flänsen på vägbrunnarna på Koppargatan skrapades där fräsen inte kom åt.

På kvällen och natten mellan den 19 och 20 juni 2018 återupptogs arbetet och ny asfalt lades på Koppargatan. Efter att ha lossat last hos en av näringsverksamheterna på Koppargatan körde KNS Bilfrakt AB:s chaufför på förmiddagen den 19 juni 2018 ut på den i denna del ännu inte asfalterade Koppargatan i en högersväng och på den i målet aktuella vägbrunnen varvid lastbilens underrede skadades. Skadorna har reglerats av Länsförsäkringar Blekinge som regressat mot Asfaltsgruppen. KNS:s talan avser självrisken.

KNS yrkade att Asfaltsgruppen skulle förpliktigas att till KNS utge ett belopp om 18 200 kronor och Länsförsäkringar yrkade att Asfaltsgruppen skulle förpliktigas att utge ett belopp om 139 769 kronor.

Kärandeparterna menade att Asfaltsgruppen, efter att ha fräst bort asfalten runt en vägbrunn på Koppargatan i Norrköping, har underlåtit att omedelbart återfylla med grus för att förhindra skador på fordon samt underlåtit att upprätta varningsskyltning och utmärkning i enlighet med gällande föreskrifter. Asfaltsgruppen har genom angivna underlåtenheter var för sig och sammantaget förfarit vårdslöst och är enligt 2 kap 1 § skadeståndslagen skyldigt att ersätta den skada som KNS orsakats vid påkörning av vägbrunnen.

Asfaltsgruppen kontrar med att olyckan inte gått till på det sätt som påstås och fordonet har således inte skadats på det sätt som påstås. Oaktat orsaken till olyckan, bär Asfaltsgruppen inte något utomobligatoriskt skadeståndsansvar gentemot kärandena för eventuell vårdslöshet som förekommit vid arbetet på Koppargatan. Underentreprenörer svarar för egen vårdslöshet och vållande av skada.

Linköpings tingsrätt konstaterar att genom vittnesförhören med två män som deltog i räddningstjänstens insats med anledning av olyckan jämte fotografi över den aktuella vägbrunnen taget mycket kort efter olyckan, har framkommit att vägbrunnen, som stack upp från marken, i vart fall inte varit kringmålad med fluorescerande färg och inte heller haft erforderligt stödmaterial såsom grusåterfyllnad runt sig. Nivåskillnaden mellan marken och vägbrunnen hade således inte uppmärksammats vägtrafikanterna och denna utgjorde en fara för trafiksäkerheten eftersom det visats att ett tillräckligt tungt fordon kunnat bringa brunnen ur dess fäste.

Asfaltsgruppen har anlitat underentreprenörer under vilkas uppdrag nu nämnda åtgärder legat. Asfaltsgruppen har inte för egen del varit försumligt i bristande tillsyn av underentreprenörernas arbete då rondering eller dylikt från Asfaltsgruppens sida inte kan anses behöva ingå i normal aktsamhet. Oavsett om det föreligger någon vårdslöshet å underentreprenörernas sida, måste därför för bifall till käromålen anses att Asfaltsgruppen har att svara för underentreprenörs vållande.

Det har inte gjorts gällande annat än att de av Asfaltsgruppen anlitade underentreprenörerna varit självständiga varför ett principalansvar inte föreligger. Entreprenadavtalet reglerar förhållandet mellan Asfaltsgruppen och Norrköpings kommun och har i nu aktuellt hänseende inte någon bäring på endera partens förhållande till Länsförsäkringar och KNS. Den som anlitar en självständig uppdragstagare svarar som huvudregel inte för dennes vållande. Om det åvilar uppdragsgivaren en preciserad förpliktelse enligt författning eller särskild föreskrift att utföra vissa handlingar som erfordras för att tillgodose allmän säkerhet, så kan det emellertid finnas skäl att avvika från denna princip.

I sådana fall bör alltså uppdragsgivarens ansvar för att uppgiften fullgörs kvarstå även sedan uppgiften överlämnats till annan och innefatta även skada som beror på vållande hos en självständig uppdragstagare. Vilka närmare förutsättningar som ska vara för handen för att en skyldighet ska anses vara av nämnt slag varierar från fall till fall inte minst när det gäller samhällsnyttiga säkerhetsåtgärder. Även om arbete på vägar som sådant naturligtvis innebär en ansvarsfull situation gentemot trafikanter är inte förutsättningarna i förevarande fall sådana att Asfaltsgruppen ska hållas ansvarigt för skada som orsakas av anlitad självständig underentreprenörs försummelse (jfr NJA 1960 s 215). Käromålen ska således ogillas.

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Skadeståndsrätt, Trafik och fordon, Entreprenadrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig