Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Hyresgäst får bo kvar trots värdens påstående om orimlig vattenförbrukning

Hyresvärden menade att hyresgästen förstört sitt badrum, använt för mycket vatten och betalat hyra sent. Hyresnämnden bedömde dock att hyresvärden inte lyckats bevisa att något av dessa påståenden stämde och hyresgästen fick bo kvar. Svea hovrätt gör nu ingen annan bedömning och hyresvärdens överklagande avslås.

Hyresgästen hyrde sedan 2010 en fyra i Älvsjö. Hyresvärden sade upp hyresavtalet till upphörande och hänsköt tvisten till Hyres- och arrendenämnden i Stockholm, hyresnämnden.

Anledningen till upphörsyrkandet var att hyresgästen betalat hyran för sent flera gånger och i övrigt inte uppfyllt sina förpliktelser som hyresgäst. Vid tiden för prövningen hos nämnden fanns en skuld kvar om 5 400 kronor. Han hade bland annat kört tvättmaskinen nattetid och kört torktumlare utan filter.

Hyresvärden menade även att hyresgästen skadat lådor i kylskåpet samt förvarat trämöbler i badrummet vilket föranlett mögel. Dessutom, menade hyresvärden, var mannens vattenförbrukning orimligt hög för en person. Han menade att hyresgästen höll kranen påslagen dygnet runt i trakasseringssyfte.

Hyresgästen motsatte sig yrkandet och menade att han inte hade någon hyresskuld. Den kvarstående skulden avsåg hyra för hans lägenhet samt den evakueringslägenhet han numera bodde i på grund av renovering. Enligt avtal med hyresvärden skulle renoveringen av lägenheten ta två månader, men det tog istället två år.

Hyresgästen bestred även att han skulle ha skadat lägenheten på något sätt. Hans användning av vatten var inte onormalt hög.

Hyresnämnden konstaterade att utgångspunkten då en hyresvärd sagt upp ett bostadshyresavtal är att uppsägningen prövas utifrån det besittningsskydd en hyresgäst har till sin bostadslägenhet.

Utifrån bevisningen i målet gick det inte att dra slutsatsen att mannen hade en obetald skuld för evakueringslägenheten. Hyresvärden hade därför inte visat att hyresgästen brustit i sina förpliktelser genom att inte betala hyran i tid.

Hyresgästen hade visserligen medgivit att han använt tvättstugan på otillåtna tider men menade att han inte gjort detta på flera år. Mot hyresgästens bestridande hade hyresvärden inte lyckats visa att hyresgästen nyligen använt tvättstugan under otillåten tid. Han kunde därför inte bedömas ha åsidosatt sina förpliktelser som hyresgäst på denna grund. Hyresvärden har inte heller lyckats visa att hyresgästen använt torktumlaren utan filter.

I fråga om möglet i badrummet hade hyresvärden att visa på ett orsakssamband mellan förvaringen och möglet. Typiskt sätt har man inte att förvänta sig att förvaring av möbler leder till mögel. Hyresvärden hade inte framlagt något som talade på ett orsakssamband, och detta kunde därför inte ligga hyresgästen till last.

Inte heller i fråga om vattenförbrukningen bedömde tingsrätten att mannen brustit i sina förpliktelser som hyresgäst. Enligt hyresvärdens beräkningar hade mannen använt 800 liter vatten per dygn istället för den förväntade mängden 640 liter. Det framgick inte av hyresvärdens bevisning från vilken period denna användning kom.

Sammantaget bedömde hyresnämnden att hyresvärden inte lyckats visa att hyresgästen misskött sina förpliktelser och avtalet skulle inte sägas upp.

Svea hovrätt gör ingen annan bedömning och hyresvärdens överklagande avslås. 

Ladda ner dokument

Namn Storlek Ladda hem

h12148_23.pdf

900 KB
Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Civilprocess, Övrig nyttjanderätt, Bostadshyra - förlängning