Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Kammarrätten ger även nystartade företag rätt till Covid-stöd

Företag som startade precis när pandemin hade brutit ut förra året ges nu en rätt till korttidsstöd. Tillväxtverket saknar, enligt den första kammarrättsdomen i sitt slag, stöd för att kräva att bolag har betalat ut månatlig lön innan jämförelsemånaden.

Kammarrätten ger även nystartade företag rätt till Covid-stöd

Tillväxtverket beslutade den 18 juni 2020 att avslå ansökan från ett aktiebolag i Tierp om preliminärt stöd vid korttidsarbete med motiveringen att bolaget inte betalat arbetsgivaravgifter under den aktuella jämförelsemånaden.

Bolaget överklagade Tillväxtverkets beslut och anförde i huvudsak följande: Det Tillväxtverket anfört om att bolaget inte haft några anställda under jämförelsemånaden är felaktigt. Bolagets ansökan skickades in i juni, och jämförelsemånaden ska därför vara mars.

Oenigt om jämförelsemånad

Enligt Förvaltningsrätten i Stockholm får preliminärt stöd endast lämnas för arbetstagare som varit anställa hos arbetsgivaren under hela eller delar av jämförelsemånaden samt för vilka arbetsgivaren varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter under stödmånaden.

Jämförelsemånad är, enligt förvaltningsrätten, den kalendermånad som infaller tre månader före den månad då beslutet fattades. Förvaltningsrätten pekade på att bolaget inte visat att det månatligen haft en regelmässigt utgående lön under månaderna innan den sökta stödperiodens start. Enligt förvaltningsrätten måste bolaget, för att deras överklagan ska kunna beviljas, visa att bolaget månatligen betalar ut en sådan regelmässigt utgående lön under månaderna innan stödperioden inleds. Att bolaget betalat arbetsgivaravgifter under stödmånaden och framåt påverkar inte denna bedömning. I avsaknad av sådant stöd kan ordinarie lön inte fastställas, och underlaget för preliminärt stöd kan därmed inte bestämmas. Överklagandet avslogs därmed.

Kammarrätten i Stockholm öppnar nu för att ge nystartade företag rätt till ersättning. En konsekvens av Tillväxtverkets och förvaltningsrättens bedömningar är, framhåller kammarrätten, att det skulle krävas att bolaget har betalat ut månatlig lön innan jämförelsemånaden. Kammarrätten anser att det saknas stöd i lagstiftningen för att ställa ett sådant krav.

Löner har betalats ut

Av utredningen framgår att bolaget har betalat arbetsgivaravgifter från och med jämförelsemånaden samt under och efter stödmånaderna, vilket talar för att löner sannolikt har betalats ut. Vidare har bolaget gett in anställningsavtal för de anställda som det har sökt stöd för där det framgår att de anställdas löner ska betalas ut månadsvis.

Kammarrätten anser att bolaget har gjort sannolikt att det har betalat ut en regelmässig lön och att ordinarie lön kan fastställas. Det finns därmed inte heller förutsättningar att av den anledningen avslå bolagets ansökan. Av utredningen i målet framgår inte om bolaget uppfyller övriga förutsättningar för att beviljas preliminärt stöd. Mot bakgrund av detta samt med hänsyn till instansordningsprincipen ska förvaltningsrättens dom och Tillväxtverkets beslut upphävas och målet visas åter till Tillväxtverket för prövning av om övriga förutsättningar för rätt till det sökta stödet är uppfyllda.

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Övrig offentlig rätt, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt, Övrig arbetsrätt