Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Känd advokat vårdslös i processföring när hon bytte till familjerätt

En mycket namnkunnig advokat ska på grund av vårdslös processföring solidariskt med klienten betala rättegångskostnaderna i ett familjerättsligt mål. Tingsrätten anklagar advokaten för att tillsammans med en annan advokat, som är far till klienten, ha drivit processen över huvudet på klienten.

Känd advokat vårdslös i processföring när hon bytte till familjerätt

Parterna, en 41-årig kvinna och en 46-årig man har tidigare varit sambos. Bodelningsbeslut mellan dem meddelades den 5 september 2018. Av bodelningsbeslutet framgick att en fastighet på Dalarö var anskaffad för gemensamt bruk, att parterna varit sambos enligt sambolagens mening, att fastigheten inte utgjorde enskild egendom och att parterna inte ingått något skriftligt samboavtal samt att fastigheten skulle tillskiftas parterna med hälften vardera. Bodelningsbeslutet klandrades av 46-åringen.

Södertörns tingsrätt ändrade den 3 oktober 2019 bodelningsbeslutet på så sätt att mannen tillskiftades hela fastigheten mot att han till exsambon skulle erlägga en bodelningslikvid om 534 350 kronor och, senast den dag klanderdomen vann laga kraft, lösa henne från hennes låneansvar för de gemensamma lånen avseende fastigheten.

Mannen skulle också ersätta kvinnan för bodelningsförrättarens arvode på 43 729 kronor.

Av det totala beloppet om 578 079 kronor har mannen bara betalat 219 722 kronor. Mot denna bakgrund stämde 41-åringen sin exsambo på resterande 358 357 kronor.

Den 20 april 2020 avyttrade mannen fastigheten för ett belopp om 4 200 000 kronor. Kvinnans fordran är otvistig. Frågorna i det nu aktuella målet i Södertörns tingsrätt handlar i huvudsak om de motfordringar som mannen kvittningsvis har gjort gällande mot kvinnans fordran.

Här har mannen anlitat en expert inom ett helt annat rättsområde att företräda honom. Det har föranlett tingsrätten att rikta allvarliga anmärkningar mot processföringen.

Samtliga kvittningsinvändningar lämnas utan avseende.

Beträffande en kvittningsinvändning om 175 000 kronor avseende förkovran av fastigheten skriver tingsrätten att det ”med hänsyn till sambolagens tvingande karaktär och dess syfte att framförallt skydda den ekonomiskt svagare sambon, att det vore ett kringgående av reglerna att på allmän förmögenhetsrättslig grund i efterhand angripa den fördelning av egendomen som ostridigt redan har skett”.

 Angående en påstådd motfordran på drygt 50 000 på grund av ett bostadslån anser tingsrätten att 46-åringen ”har anpassat sin inställning allt eftersom vad som passar processen”. Det är ”alldeles uppenbart att [46-åringens] inställning idag utgör en efterhandskonstruktion. Det ska särskilt noteras att [46-åringen] i partsförhöret dessutom påpekat att uttrycket ”dold samägande” inte har kommit från honom och att han inte ens vet vad begreppet betyder. Han har även vidhållit att det var han som gick in med alla pengar vid fastighetsförvärvet. Det sagda talar även för att det inte ens är [46-åringens] egen efterhandskonstruktion” skriver domstolen.

Tingsrätten anser det uppenbart att det inte är 46-åringen själv som ligger bakom denna framställda kravkonstruktion då han bland annat har uppgett att det inte är han som har påstått att exsambon skulle vara dold samägare eftersom han inte vet vad begreppet betyder samt att han redan har betalat av en del av bodelningslikviden och inte kan svara på varför han betalat en del av den.

46-åringen har också anlitat sin far, som är advokat, i målet och företrädde sonen genom substitution för ombudet under huvudförhandlingen. Tingsrätten antyder att det i själva verket är ombudet och mannens far som varit de drivande krafterna.

”Överlag är det tingsrättens uppfattning att det är hans juridiska ombud, [ombudet] och hans egen far, advokat [pappan], som driver processen”.

Tingsrätten fortsätter: ”Det har varit omöjligt för tingsrätten att befria sig från känslan att flera av kraven har framställts på den grunden att [46-åringen] inte accepterar den lagakraftvunna klanderdomen och att det juridiska ombudet har sökt efter ett sätt att kringgå följderna av domen. Ett annat sätt att uttrycka saken är att [46-åringens] talan synes ha präglats av en vilja att obstruera [41-åringens] rätt till bodelningslikviden”.

Kvinnan åberopade 18 kap. 7 § rättegångsbalken enligt vilken en parts ombud kan bli förpliktad att solidariskt med parten ersätta motpartens rättegångskostnader om ombudet genom vårdslöshet eller försummelse har vållat kostnaderna. Kvinnan gjorde gällande att hennes exsambo tillsammans med ombud har framställt obefogade invändningar och att de har insett eller bort inse att invändningarna saknade fog.

Södertörns tingsrätt kommer till slutsatsen att mannens ombud och biträde solidariskt med sin klient ska ersätta kvinnan för hennes rättegångskostnader med knappt 200 000 kronor.

Så här skriver domstolen: ”[mannens ombud] agerande i målet har präglats av ofullständighet och oklarhet samt av grundläggande bristande kunskap inom ekonomisk familjerätt. Hon synes inte tillräckligt noga ha satt sig in i de av henne själv framförda kvittningsinvändningarna vilket bl.a. haft till följd att hon inte i erforderlig omfattning förmått att klargöra grunderna för [klientens] talan. Vidare har hon först i samband med den slutliga bevisuppgiften justerat och frånfallit tidigare framförda kvittningsinvändningar.

Genom att på detta sätt utföra sin huvudmans talan har hon vållat såväl [käranden] som domstolen avsevärt merarbete och förlängt rättegången. Tingsrätten finner mot denna bakgrund att [mannens ombud] gjort sig skyldig till sådan vårdslöshet och försummelse som grundar skyldighet för henne att solidariskt med [klienten] ersätta [käranden] för hennes rättegångskostnader”.

Domen har överklagats till hovrätten.

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Advokat, Civilprocess, Äktenskap och samboende, Bodelning, Övrig affärsjuridik