Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Styckningslott godkänns delvis trots strandskydd

Eftersom delar av en avstyckningslott för bostadsändamål omfattas av strandskydd ansåg mark- och miljödomstolen att den inte var varaktigt lämpad för sitt ändamål. Mark- och miljööverdomstolen håller delvis med, men anser att endast en av gränserna inte är godtagbar, men att avstyckningen i övrigt är lämplig.

Styckningslott godkänns delvis trots strandskydd

I och med att Lantmäteriet avslutade en förrättning bildades flera bostadsfastigheter genom avstyckning i Ludvika kommun. Avstyckningen skedde inom strandskyddade områden kring befintliga arrendestugor. Länsstyrelsen i Dalarnas län överklagade beslutet eftersom den ansåg att avstyckningen motverkar strandskyddets syften.

Mark- och miljödomstolen i Nacka höll med och redogjorde för 3 kap. 1 § första stycket fastighetsbildningslagen, FBL. Där framgår att fastighetsbildning ska ske så att varje fastighet som nybildas blir varaktig lämpad för sitt ändamål. Enligt 2 § andra stycket samma kapitel ska fastighetsbildning ske så att syftet med strandskyddet inte motverkas.

Enligt förarbetena till FBL ska det inte till en bostadsfastighet läggas mer mark än som väsentligen har karaktär av en bostadstomt. När en intressekonflikt uppstår mellan den enskildes önskemål om en vidsträckt tomtplats och friluftslivets behov av fri tillgång till mark- och strandområden ska det enskilde intresset i regel stå tillbaka.

I det här fallet menade domstolen att en av avstyckningslotterna givits en storlek som inte är nödvändig för bostadsändamålet och även mark som ligger utanför hemfridszonen omfattas av strandskydd. Delar av avstyckningstomten är alltså allemansrättsligt tillgänglig.

Detta medför enligt rätten att avstyckningslotten inte är varaktig lämpad för bostadsändamål och Lantmäteriets beslut upphävdes därför.

Avgörandet överklagades till Mark- och miljööverdomstolen, som till viss del håller med underinstansen. Vad gäller den södra gränsen omfattar styckningslotten mer mark än vad som är ianspråktaget som tomtmark och är därför inte godtagbar.

Vad gäller styckningslottens gräns i norr noterar rätten däremot att den i stort stämmer överens med stamfastighetens gränser och att den åt öster går mot ett naturreservat. En mindre del av marken parallellt med den gränsen kan inte anses ingå i den ianspråktagna tomten.

Området har dock en liten areal och den skulle få en olämplig utformning om den fick ligga kvar på stamfastigheten. Styckningslotterna har därför i de delarna fått en lämplig utformning och strandskyddets syften kan inte anses motverkas.

Sammantaget väljer rätten att återförvisa ärendet till Lantmäteriet för att ge sökandena möjligheten att jämka sin ansökan vad gäller den södra gränsen.

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Naturskydd, Djur- och växtskydd, Fastighetsbildning