Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Inte motiverat byta enstegstätad fasad

Köparna av en fastighet med fel i Lidingö får nöja sig med en dryg tiondel av begärt prisavdrag och nekas ersättning för bland annat byte av en enstegstätad fasad då den åtgärden inte anses motiverad. Hovrätten delar tingsrättens bedömning.

Svaranden i detta mål, säljaren, hade byggt huset på en fastighet på Lidingö år 2006. Huset uppfördes av Modern Living AB och det tecknades en byggfelsförsäkring hos Gar-Bo Försäkring AB. Mannen bjöd ut fastigheten till försäljning i början av 2012 och den 13 mars samma år köpte två makar fastigheten för 16 525 000 kronor.

Makarna tillträdde fastigheten den 29 juni samma år. Byggnaden har en så kallad enstegstätad fasad. Parterna är överens om att detta inte i sig utgör ett fastighetsrättsligt fel men att det är en riskkonstruktion som medför en ökad risk för fel och skador på fastigheten. Parterna är oense om vilken, om någon, betydelse detta har för parternas undersöknings- respektive upplysningsplikt.

Efter tillträdet har makarna påstått att ett antal fel i fastigheten fanns vid köpet. Gar-Bo har ersatt dem för en del av deras avhjälpandekostnader. Målet gäller makarnas krav på ersättning på sammanlagt 729 569 kronor för kostnader som de inte har fått ersatta från försäkringsbolaget samt krav på skadestånd med anledning av påstådda fel i fastigheten.

Ett av de fel som åberopas rör den enstegstätade fasaden. Enligt köparna var genomföringar i bristfälliga vid köpet och har medfört att det förekommit omfattande läckage in i fasaden. Fuktskador konstaterades först under hösten 2015 när väggen öppnades.

Makarna pekade på att det på balkongen inte fanns någon ståndskiva som ska skydda stommen från att vatten tränger in, plåten, som var monterad mellan stålkonsoler/limträ i balkongen, hade inget bakfall, det gips som fanns i fasaden anslöt direkt mot marken och det fanns ingen plåt som skydd för stommen och det saknades plastfolie vilket medförde att fukt kunde tränga in.

Köparna hävdade vidare att en balkong är felkonstruerad och att en vägg i anslutning till balkongen är fuktskadad.

Säljaren anses av oaktsamhet vid försäljningen ha orsakat makarna följdskador uppgående till 140 000 kronor som han är skadeståndsskyldig för. Oaktsamheten har bestått i att han har utelämnat viktig information om fastigheten som han måste ha insett var av betydelse för makarna.

Säljaren kontrade med att de omtvistade felen inte utgör fel i fastighet eller att de i så fall förelåg vid tiden för överlåtelsen av fastigheten. Om fel anses ha förelegat vid överlåtelsen har dessa uppmärksammats eller bort uppmärksammas innan överlåtelsen. Det har inte förekommit utfästelser, garantier eller motsvarande gällande fastigheten.

Stockholms tingsrätt konstaterade att parterna är ense om att den enstegstätade fasaden inte i sig utgör något fastighetsrättsligt fel. Ingen av parterna har gjort gällande att fasadens konstruktion var föremål för diskussion dem emellan inför överlåtelsen. Säljaren ansågs inte ha haft någon plikt att upplysa makarna om att fasaden var enstegstätad.

Det är i och för sig utrett att han kände till att det vid två tillfällen under år 2008 och 2009 förekommit fukt på en innervägg i ett förråd under en trappa och att det, år 2010, även konstaterades att ett dräneringsrör på utsidan av den aktuella väggen var skadat och att det fanns fukt i väggen. Den aktuella väggen reparerades också. Det är vidare utrett att det vid två tillfällen trängt in vatten genom ett burspråk varvid vissa reparationsåtgärder vidtogs. Säljares nekande svar i frågelistan synes, mot bakgrund av de fuktproblem som har förevarit och de reparationer som vidtagits, vid ett första påseende inte helt korrekta, enligt domstolen.

Med beaktande av säljarens redogörelse för hur han uppfattade frågorna, bland annat mot bakgrund av den inledande texten i frågelistan, samt det förhållandet att fuktproblemen såvitt han kunde bedöma var åtgärdade, fann tingsrätten emellertid inte visat att han vid tiden för överlåtelsen hade kännedom om något fel i fastigheten som han förstått eller borde ha förstått kunde vara av avgörande betydelse för makarnas köpbeslut och som han förtigit för dem. Han kan alltså inte anses ha haft någon upplysningsplikt i det här avseendet.

Makarna fick nöja sig med ersättning för den felkonstruerade balkongen samt för avsaknad av ståndskiva och felvinklad plåt relaterade till fasaden vid balkongen. När det gäller fasaden menade tingsrätten att det inte var motiverat med ett komplett fasadbyte och ersättning för kostnaden avseende fasadbyte. Detta skulle därför inte utgå som prisavdrag.

Köparna hade inte rätt till skadestånd.

De fick nöja sig med 94 500 kronor i ersättning och tvingades betala 95 procent av motpartens rättegångskostnader, totalt 815 000 kronor.

Svea hovrätt gör samma bedömning som tingsrätten.

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Skadeståndsrätt, Fastighetsköp, Entreprenadrätt, Köprätt