Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Känd ledarskapskonsult döms för skattebrott

En känd 53-årig ledarskapskonsult döms även i hovrätten för bokföringsbrott och skattebrott till ett år och åtta månaders fängelse. Mannen har som faktisk företrädare för sitt aktiebolag bland annat lämnat felaktiga uppgifter i flera deklarationer och därigenom undandragit det allmänna drygt 334 000 kronor i moms.

Känd ledarskapskonsult döms för skattebrott

En 53-årig man, känd bland annat som ledarskapskonsult, åtalades vid Nacka tingsrätt för grovt bokföringsbrott och skattebrott.

Enligt åklagaren hade mannen bland annat åsidosatt sin bokföringsskyldighet genom att bland annat inte bokföra löpande bokföra insättningar på och uttag från sitt aktiebolag på flera miljoner kronor under flera års tid. Skattebrottet ska ha bestått i att 53-åringen lämnat oriktiga uppgifter till Skatteverket om bolagets skattedeklarationer.

53-åringen förklarade att han hade köpt aktiebolaget för att bedriva det som ett familjeföretag. Mannens program avseende ledarskapsutveckling skulle införlivas genom bolaget och ge ekonomiskt tillskott till hans föräldrar. Han medgav dock att han haft dålig koll på bolagets räkenskaper eftersom han skickat allt material löpande till bolagets bokförare.

Tingsrätten påpekade dock att 53-åringen – i egenskap av faktisk företrädare – var ansvarig för bokföringsskyldigheten samt att årsredovisningarna upprättats på ett korrekt och fullödigt sätt. 53-åringens påstående att bokföraren varit ansvarig för bokföringen och lämnat försäkringar om att bokföringen varit i sin ordning motbevisades samtidigt att bokförarens vittnesmål, som tingsrätten bedömde som både trovärdigt och tillförlitligt.

Mannen dömdes därför för tre fall av grovt bokföringsbrott och tjugo fall av skattebrott till ett år och åtta månaders fängelse.

Svea hovrätt instämmer i tingsrättens bedömning av bokföringsbrotten, men gör en annan bedömning av skattebrotten.

Genom utredningen är det visat att 53-åringens aktiebolag ställt ut kundfakturor till totalt drygt 2,8 miljoner kronor. Samtidigt har bolagets skattedeklaration för helårsredovisning av moms för september 2015 till augusti 2016 inte lämnades in i tid. Moms uppgående till nästan 576 000 kronor har därmed undandragits det allmänna. För hovrätten är det således tydligt att 53-åringens avsikt, som företrädare för bolaget, var att bolaget skulle undvika att betala skatt genom att inte lämna in skattedeklarationen för momsen.

Sammantaget har mannen lämnat oriktiga uppgifter i totalt sju olika deklarationer, dels avseende kvartalsmoms, dels arbetsgivaravgifter. Hovrätten framhåller att ”den samlade skatteeffekten” avser ett relativt högt belopp – drygt 334 000 kronor – även om fyra av deklarationerna avser mindre belopp sedda för sig. Samtidigt är det fråga om brott under mer än ett års tid.

Mot bakgrund av det rubricerar hovrätten brotten som skattebrott av normalgraden (jämför Holmquist m.fl., Skatte och skattebrott, andra upplagan, s. 96 f. och NJA 1986 s. 105).

Sammanfattningsvis döms 53-åringen till tre grova bokföringsbrott, ett grovt skattebrott och sju fall av skattebrott. Fängelsepåföljden fastställs dock. Han åläggs även, liksom i tingsrätten, näringsförbud i fem år. 

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Övrig straffrätt, Ekobrott, Mervärdesskatt, Inkomstskatt - företag, Deklaration och förfarande