Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Kraftbolag måste lämna in samarbetsavtal om laddstationer till Konkurrensverket

Kammarrätten anser att det har funnits skäl för Konkurrensverket att förelägga Skellefteå Kraft att ge in ett samarbetsavtal avseende laddastationer för elfordon omaskat med bilagor i dess helhet till verket.

Konkurrensverket beslutade att förelägga Skellefteå Kraftaktiebolag att inkomma med en fullständig och ej sekretessmarkerad kopia av ett den 21 december 2020 ingånget samarbetsavtal, inkluderat bilagorna 1–6, mellan Skellefteå Kraftaktiebolag och OK-Q8 AB avseende laddstationer för elfordon. Detta vägrade kraftbolaget.

Konkurrensverket anförde att man såg det som nödvändigt för den pågående tillsynsutredningen att även få del av den sekretessmarkerade informationen i det ovan nämnda avtalet med tillhörande bilagor.

Skellefteå Kraftaktiebolag överklagade Konkurrensverkets beslut och yrkade att förvaltningsrätten, med upphävande av beslutet, förklarar att Skellefteå Kraft inte är skyldigt att inge samarbetsavtalet i sin helhet.

Förvaltningsrätten i Umeå noterade att en upphandlande enhet, eller den som Konkurrensverket bedömer vara en upphandlande enhet, är skyldig att tillhandahålla de upplysningar som verket begär och att verket, om det behövs för att kunna utöva tillsyn, får förelägga en upphandlande enhet att lämna uppgifter med mera.

Som Skellefteå Kraft anfört finns det ett så kallat elundantag (kommissionens beslut

2007/706/EG) som skulle kunna vara tillämpligt. De handlingar och uppgifter som ingetts till Konkurrensverket talar för att så kan vara fallet. För att kunna göra en korrekt bedömning av om kommissionens beslut är tillämpligt och om upphandlingsregelverket överträtts ansåg förvaltningsrätten dock, i likhet med Konkurrensverket, att det är nödvändigt att få tillgång till projektets samtliga avtal i sin helhet.

Det överklagade föreläggandet är begränsat till ett visst angivet avtal och är enligt förvaltningsrättens mening inte mer långtgående än vad som krävs för att Konkurrensverket ska kunna bedöma om en överträdelse av upphandlingsregelverket skett. Föreläggandet är vidare klart och tydligt

utformat. Vad Skellefteå Kraft anför om att Samarbetsavtalets maskerade delar innehåller väldigt känsliga uppgifter utgjorde inget hinder för att lämna ut uppgifterna till Konkurrensverket, detta bland annat med hänsyn till de sekretessbestämmelser som är tillämpliga i verkets tillsynsverksamhet.

På grund av det anförda fann förvaltningsrätten att Konkurrensverket haft fog för sitt beslut att förelägga Skellefteå Kraft att inge kopia av Samarbetsavtalet i sin helhet, inklusive bilagor. Överklagandet skulle således avslås.

Kammarrätten i Sundsvall konstaterar att av 22 kap. 4 § LUF framgår att om det behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna utöva sin tillsyn enligt denna lag, får myndigheten förelägga en upphandlande enhet eller den som tillsynsmyndigheten bedömer vara en upphandlande enhet att lämna uppgifter, visa upp en handling eller lämna över en kopia av handlingen.

Om myndigheten inte känner till vilka delar av ett avtal som uteslutits från granskningen är det inte möjligt att säkerställa att granskningen blir fullständig. I det inlämnade samarbetsavtalet har hela avsnitt maskerats. I en sådan situation kan det inte förväntas att myndigheten har en bestämd

uppfattning i fråga om projektets upphandlingsrättsliga karaktär. För att kunna fullgöra tillsynsuppdraget är det därför nödvändigt att Konkurrensverket har tillgång till kompletta avtal.

Proportionalitetsprincipen innebär ett skydd för enskilda intressen mot ensidig prioritering av det allmännas önskemål vid myndigheternas agerande. Det får inte föreligga ett klart missförhållande mellan det allmänna intresset av ett visst ingripande och den belastning som detta medför för den enskilde (prop. 2016/17:180 s. 290).

Bolagets intresse av att hindra spridningen av affärs- och driftsförhållanden skyddas av de sekretessbestämmelser som gäller enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Några andra olägenheter för bolaget har inte anförts i målet. Föreläggandet är klart och tydligt formulerat, omfattar ett bestämt affärsprojekt och är inte mer långtgående än vad som krävs för att

Konkurrensverket ska kunna utöva tillsyn enligt lagen (prop. 2009/10:180 s. 373). Det kan därför inte anses vara oproportionerligt att bolaget lämnar in en omaskerad kopia av samarbetsavtalet till Konkurrensverket.

Sammantaget anser kammarrätten att det har funnits skäl för Konkurrensverket att förelägga Skellefteå Kraft att ge in samarbetsavtalet med bilagor i dess helhet till verket. Kammarrätten, som tagit del av samarbetsavtalet, anser inte att de uppgifter som förekommer i maskerade delar av avtalet föranleder någon annan bedömning. Överklagandet ska därför avslås.


Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Offentlighet och sekretess, Förvaltningsrätt, Energirätt, Konkurrensrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig