Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Kvinna som fuskat med beställd kandidatuppsats nekas prövning – ”vore stötande”

Kvinnans invändningar mot kvaliteten på den färdiga C-uppsats hon beställt av ett företag kan inte prövas vare sig i domstol eller i Allmänna reklamationsnämnden. Avsikten har varit att fuska sig till en högskoleexamen – och det skulle framstå som stötande om rättsordningen bidrog till att upprätthålla ett sådant otillbörligt avtal, menar nämnden.

Kvinna som fuskat med beställd kandidatuppsats nekas prövning – ”vore stötande”
I stället för att skriva sin egen C-uppsats på högskoleutbildningen valde kvinnan att köpa en färdig. Men att pröva tvisten med bolaget angående kvaliteten vore stötande, menar ARN. Foto: Glenn Carstens-Peters // Unsplash

Kvinnan var överens med företaget Writers Academy Sverige om att bolaget skulle leverera en färdig C-uppsats till henne på ämnet socialt arbete som hon sedan skulle använda i eget namn för att examineras vid den högskoleutbildning som hon var inskriven på. Kvinnan hade i dialogen med bolaget godtagit risken för att hon som en konsekvens av avtalet kunde bli avstängd från utbildningen – och uppsatsen levererades enligt överenskommelse.

Men när examinatorn underkände kvinnan kom parterna på kant med varandra. Det hela kulminerade i att kvinnan vände sig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, och krävde tillbaka de pengar hon betalat företaget. Återkravet grundade sig i att C-uppsatsen inte hade hållit den kvalitet som parterna avtalat om – eftersom företaget garanterat en godkänd uppsats.

Någon prövning i nämnden blir det dock inte. ARN väljer nämligen nu att avvisa anspråket utan att pröva det i sak.

Det finns undantagsfall där sökandens anspråk inte sanktioneras av rättsordningen – och där domstolar och motsvarande därför ska vägra att befatta sig med kravet. Man talar ofta om det latinska begreppet pactum turpe, där det av grunderna för kravet eller av utredningen framgår att avtalets innehåll är av otillbörlig karaktär. En avvisning förutsätter också att det står klart att avtalet är ogiltigt och saknar rättsverkan, därför att det strider mot lag eller goda seder.

”[Kvinnans] avsikt med att köpa uppsatsen har varit att fuska sig till en högskoleexamen på den utbildning som hon varit antagen till”, skriver ARN. Att företaget varit införstått med detta framgår bland annat av dialogen kring risken för avstängning.

Det framgår också uppenbart av grunderna för kravet och utredningen i övrigt att avtalet är av otillbörlig karaktär. Det finns i och för sig ingen bestämmelse i avtalslagen eller någon annan lag som uttryckligen förbjuder avtal om köp av färdiga kandidatuppsatser. I högskoleförordningen finns det dock regler om disciplinära åtgärder i form av varning och avstängning som får vidtas mot studenter som bland annat med otillåtna hjälpmedel försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas.

En C-uppsats är ett självständigt utredande forskningsarbete på högskolenivå som är en förutsättning för att erhålla en kandidatexamen. En prövning av kvinnans återbetalningskrav skulle medföra att ”rättsordningen bidrar till upprätthållandet av avtal som syftar till att vilseleda ett lärosäte vid examinering och betygssättning”, skriver ARN. Detta framstår som stötande och avtalet får därför anses strida mot goda seder. Avtalet är i och med det ogiltigt och saknar rättsverkan – och kvinnans anspråk skyddas därför inte av rättsordningen, slår nämnden fast.


Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Konsumenträtt, Civilprocess, Skola och utbildning, Köprätt, Avtalsrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig