Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Markföroreningar stoppar inte fritidshus i Norrtälje kommun

Mark- och miljööverdomstolen fastställer ett beviljat bygglov för ett fritidshus i Norrtälje, trots att marken är förorenad. Det framgår nämligen att nämnden har beaktat ett tidigare föreläggande om försiktighetsmått vid markarbeten när den beviljade bygglovet. Det har därför saknats anledning att föreskriva ytterligare villkor inom bygglovet.

Bygg- och miljönämnden i Norrtälje kommun beslutade i oktober 2020 att bevilja bygglov för ett fritidshus i kommunen.

Av nämndens beslut framgick att man tidigare beslutat om ett föreläggande om försiktighetsmått vid markarbeten på den aktuella fastigheten på grund av föroreningar. Enligt föreläggandet skulle fastighetsägarna meddela nämnden senast sex veckor innan eventuella markarbeten påbörjades.

Två grannar överklagade beslutet till Länsstyrelsen i Stockholms län, som avslog överklagandet.

Mark- och miljödomstolen i Nacka ansåg återförvisade målet till nämnden.

Rätten ansåg, på grund av föroreningarna, att det inte var utrett att kraven på lämplighet och lokalisering i 2 kap. plan- och bygglagen var uppfyllda. Denna brist kunde möjligen avhjälpas genom att bygglovet förenades med villkor. Bygglovet skulle därför upphävas och målet skickas tillbaka till nämnden för fortsatt prövning.

Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, gör en annan bedömning och fastställer bygglovsbeslutet.

Enligt MÖD framgår det av utredningen att fastigheten sannolikt har markförordningar som överskrider rekommenderade gränsvärden. Samtidigt framgår att det går att vidta åtgärder för att hantera förordningarna så att marken blir lämplig att använda. Det finns därför som utgångspunkt inte några hinder mot att meddela bygglov.

Domstolen anser att föreläggandet om försiktighetsmått och bygglovsbeslutet utgör två delar av samma helhet. Det är tydligt att nämnden har beaktat föreläggandet när den valde att bevilja bygglov. Av en rapport som har bifogats föreläggandet framgår att ett utbyte av jordmassorna borde vara en relativt enkel åtgärd. Fastighetsägarna har också möjlighet att ytterligare utreda om de förhöja metallhalterna i marken kräver ytterligare åtgärder. Vidare påverkar inte det beviljade bygglovet skyldigheterna enligt föreläggandet.

Sammantaget bedömer MÖD att det inte har funnits skäl att förena bygglovet med villkor. Nämndens beslut ska därför fastställas. 

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Kommunalrätt, Föroreningar, avfall och miljöskador, Övrig fastighetsjuridik, Plan- och byggnadsfrågor

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig