Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Risk för försämrad partsställning - värderingsutlåtande lämnas inte ut

Kammarrätten anser att uppgifter i en ersättningsutredning gällande ett järnvägsspår inte kan lämnas ut då det kan antas försämra Trafikverkets ställning som part i en eventuell uppkommande tvist. Uppgifterna lämnas därmed inte ut.

Ett dödsbo begärde hos Trafikverket att få ut en ersättningsutredning som gjorts i samband med en utbyggnad av ett järnvägsspår från Helsingborg till Ängelholm. Trafikverket beslutade att inte lämna ut delar av de efterfrågade handlingarna, och hänvisade till 19 kap 9 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. Detta med hänvisning till att det förelåg stridighet mellan Trafikverket och dödsboet tillika fastighetsägaren avseende storleken på en skada som fastighetsägaren kunde få ersättning för.

Enligt Trafikverket fanns skäl att anta att det skulle uppstå en tvist mellan parterna, och att de uppgifter i värderingsutlåtandet som inte lämnats ut kunde antas försämra Trafikverkets ställning som part om de röjdes. Dödsboet överklagade beslutet till kammarrätten och yrkade att handlingarna skulle lämnas ut i sin helhet, med hänvisning till att det ville lösa ersättningsfrågan för järnvägsintrånget snabbt. Dödsboet hade aldrig framställt ett ersättningskrav mot Trafikverket utan hade endast önskat skälig ersättning för intrånget som järnvägsutbyggnaden orsakade fastigheten. Parterna hade inte diskuterat storleken på ersättningen, och dödsboet anförde att ersättningsutredningen var viktig för fortsatta diskussioner om detta.

Kammarrätten inleder med att konstatera att enligt 19 kap 9 § OSL gäller sekretess för en uppgift som har tillkommit eller inhämtats för en myndighets räkning på grund av en rättstvist, om det kan antas att det allmännas ställning som part försämras om uppgiften röjs. Detta gäller fram till dess att saken har avgjorts. Presumtionen är att uppgiften är offentlig.

Domstolen anför vidare att det framgår av förarbetena att inte alla uppgifter hos en myndighet som kan röra en pågående eller eventuellt framtida rättstvist omfattas av sekretess, utan att det måste finnas ett samband, vilket är fallet bland annat i rättsutredningar och värderingsutlåtanden. För sekretess är det dock inte tillräckligt att myndigheten i fråga påstår att handlingarna hänför sig till en tvist.

Enligt kammarrätten är de delar av värderingsutlåtandet som har maskerats av sådan art att det kan antas försämra det allmännas ställning som part, både i de diskussioner som förs om storleken på ersättningen och i en eventuell framtida tvist. Kammarrätten menar vidare att det föreligger en så pass konkret risk för en framtida rättstvist mellan parterna att det ifrågavarande värderingsutlåtandet får anses vara inhämtat för en eventuell framtida rättstvist. Därmed har Trafikverket haft fog att inte lämna ut de maskerade uppgifterna, och överklagandet avslås.

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Offentlighet och sekretess, Förvaltningsrätt, Övrig miljörätt, Övrig fastighetsjuridik, Övrig familjerätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig