Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fortkörning under omkörning inte straffbar – försökte undvika frontalkrock

Hovrätten ändrar fortkörningsdomen och friar mannen, med hänvisning till nöd. Enligt hovrätten har det inte varit oförsvarligt att överskrida hastighetsbegränsningen med drygt 30 kilometer i timmen för att i samband med omkörningen undvika en frontalkrock. Åklagaren menar att mannen borde ha planerat sin körning bättre – men han frias nu alltså.

Fortkörning under omkörning inte straffbar – försökte undvika frontalkrock
Fortkörningen ägde rum på en ”förhållandevis lång raksträcka med god sikt fram till den aktuella fartkameran”, konstaterar hovrätten. Obs, genrebild.

En man fångades en dag i maj 2019 av en fartkamera på en 90-väg i närheten av Hultsfred. Mätningen visade att mannen hade kört i 121 kilometer i timmen – något som är tillräckligt för att även resultera i körkortsåterkallelse.

Skulle köra om lastbil

Mannen bestred ansvar och gjorde gällande att mätningen skett när han varit på väg att köra om en lastbil – och att han på grund av möte inte haft möjlighet att bromsa utan varit tvungen att fullfölja omkörningen.

Kalmar tingsrätt nöjde sig dock med att kort konstatera att åklagarens bevisning styrkte gärningen och dömde mannen för hastighetsöverträdelse till 3 600 kronor i böter.

”Undgå en frontalkrock med mötande trafik”

Göta hovrätt ändrar nu domen mot mannen och frikänner honom helt.

Hovrätten återger i sin dom de centrala delarna i mannens berättelse:

”Platsen som han valde för omkörningen av lastbilen var en mycket lång raksträcka. I samband med att han påbörjade omkörningen av lastbilen lade sig en annan bil tätt bakom honom. Han saknade därmed möjlighet att bromsa och köra in bakom lastbilen eftersom den bakomvarande bilen då hade kört in i honom. I stället var han tvungen att öka hastigheten för att snabbt passera lastbilen och köra tillbaka in i höger körfält och på så sätt undgå en frontalkrock med mötande trafik.

Den mötande bilen körde för övrigt ut från en skogsväg mitt på raksträckan utan att först ha kontrollerat trafiken på vägen. Hade föraren av den bilen gjort det hade denne observerat att det låg en lastbil i höger körfält och två bilar på omkörning i vänster körfält.”

Åklagaren: Borde ha planerat körningen

Åklagaren har i sin tur förklarat att mannen borde ha planerat sin körning bättre och inte borde ha påbörjat omkörningen om trafiksituationen inte tillät detta. Det har därför varit rätt av tingsrätten att fälla.

Det framgår av mannens egna uppgifter att han medvetet överskred hastighetsbegränsningen och gärningen som sådan är också bevisad, konstaterar hovrätten. Frågan är om mannen kan anses ha agerat i nöd och därför ska gå fri från ansvar.

En bilförare ska också planera sin körning så att nödsituationer undviks – och om en nödsituation uppstår ska dessa i möjligaste mån lösas utan att bryta mot någon trafikregel. En omkörning får samtidigt bara företas om det kan ske utan fara och om omkörningsfilen ”på en tillräckligt lång sträcka” är fri från mötande trafik och andra hinder.

Åberopade skiss över trafiksituationen

I mannens fall har mötande vägbana varit fri när mannen börjat köra om lastbilen – men en mötande bil har kört ut från en anslutande skogsväg. Det har handlat om en ”förhållandevis lång raksträcka med god sikt fram till den aktuella fartkameran” – där inga större vägkorsningar syns. Mannen har också redan under förundersökningen åberopat en skiss över trafiksituationen – och hovrätten anser inte att det finns skäl att ifrågasätta mannens uppgifter här.

I normala fall borde det enligt hovrätten ha varit möjligt för mannen att anpassa sin körning för att inte överskrida hastighetsbegränsningen, och vid ett oförutsett möte sänka hastigheten och ”bromsa sig tillbaka till en plats i det egna körfältet”.

”Mindre farligt alternativ”

”[Mannen] har emellertid beskrivit att under pågående omkörning körde det mötande fordonet plötsligt och utan förvarning ut från en mindre sidoväg samt att han för att undvika en frontalkrock med detta fordon tvingades överskrida gällande hastighetsbegränsning för att snabbt kunna avsluta omkörningen och föra sitt fordon tillbaka in på höger körbana”, skriver hovrätten. I och med att även bilen bakom varit på väg att köra om har det varit svårare att avbryta omkörningen.

”Under nu angivna förhållanden anser hovrätten att [mannens] bedömning att det var ett mindre farligt alternativ att i den akuta trafiksituationen, med överhängande risk för fordonskollision, öka hastigheten för att ta sig förbi lastbilen och därefter köra tillbaka in på sitt körfält i stället för att avbryta omkörningen får godtas”, summerar hovrätten. Mannen har alltså befunnit sig i en nödsituation och har inte agerat oförsvarligt – något som gör att åtalet nu ogillas.


Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Trafikbrott, Åklagare, Polis, Trafik och fordon