Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD ska pröva om olycksfall vid hemarbete kan vara arbetsskada

Ska en personskada som inträffar i hemmet i samband med att arbetstagaren arbetar på distans räknas som en arbetsskada och därför omfattas av arbetsskadeförsäkringen? Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd i två mål där den frågan aktualiseras.

HFD ska pröva om olycksfall vid hemarbete kan vara arbetsskada

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, har meddelat prövningstillstånd i två mål som båda gäller personskador som har inträffat till följd av olycksfall i hemmet när arbetstagaren har arbetat på distans. Nedan redogörs för ett av målen.

Försäkringskassan beslutade i januari 2021 att avslå en 61-årig kvinnas ansökan om ersättning för tandvårdskostnader.

Allmänna ombudet för socialförsäkringen, AO, överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm och yrkade att det skulle upphävas. Vidare yrkade allmänna ombudet att den tandskada som kvinnan sökte ersättning för skulle godkännas som en arbetsskada.

Till stöd för sin sak anförde allmänna ombudet att kvinnan hade ett administrativt arbete och till följd av rekommendationer om distansarbete utförde arbetet hemifrån under pandemin. Dagen då olycksfallet inträffade reste hon sig upp från sin stol när hennes hund hoppade upp och "skallade" henne på munnen, varpå den aktuella tandskadan uppkom. Med hänsyn till att hon skadades under arbetstid, under en period när behöriga myndigheter uppmanade till distansarbete, fanns det enligt ombudet skäl att godta tandskadan som en arbetsskada.

Med arbetsskada avses enligt 39 kap. 3 § socialförsäkringsbalken, SFB, en skada till följd av olycksfall eller skadlig inverkan i arbetet. Av 39 kap. 4 § SFB framgår att med skada avses bland annat personskada.

Till olycksfall i arbetet hänförs i första hand olycksfall som inträffar när den försäkrade utför sitt egentliga arbete och i allmänhet även andra olycksfall som inträffar på arbetsplatsen. Även olycksfall som inte inträffar på arbetsplatsen kan emellertid betraktas som olycksfall i arbetet, men det krävs då att "arbetstagaren vid olyckstillfället var stadd i arbetsgivarens ärenden" eller i vart fall att arbetstagaren utförde något som låg i arbetsgivarens intresse. I samtliga fall gäller att det måste finnas ett samband mellan olyckan och arbetet för att det ska vara fråga om ett olycksfall i arbetet. Även olyckor till av följd av det dagliga livets faror som inträffar utanför arbetsplatsen kan anses utgöra olycksfall i arbetet.

När det gäller skador som uppkommer när den försäkrade utför arbete i hemmet har det i förarbetena till arbetsskadelagstiftningen uttalats att en viss försiktighet ska iakttas vid bedömningen av sådana olycksfall som inte är direkt orsakade av arbetet, utan snarare har sin grund i det dagliga livets faror. Det bör i sådana fall ställas ett högre krav på samband mellan olyckan och arbetet.

Förvaltningsrätten noterade att arbetsgivaren i det aktuella fallet aldrig uttryckt att 61-åringen behövde arbeta hemifrån men uppmanade de anställda som kunde arbeta hemifrån att göra det. Hennes arbete i hemmet, vid tidpunkten för olyckan, fick enligt förvaltningsrättens mening anses ha varit tillfälligt. Mot bakgrund av att hon själv hade valt att arbeta hemma ansågs distansarbetet ha varit frivilligt.

Den olyckshändelse som gav upphov till tandskadan hade inget direkt samband med kvinnans arbete, utan hade i stället sin grund i "det dagliga livets faror". Tandskadan uppstod inte till följd av ett olycksfall i arbetet och utgjorde alltså inte heller en arbetsskada. Överklagandet avslogs därför.

AO överklagade till Kammarrätten i Stockholm, som avslog överklagandet.

Kammarrätten ansåg att det saknade betydelse om arbetet i hemmet var beordrat av arbetsgivaren eller om det skett frivilligt från arbetstagarens sida. Avgörande är i stället om arbetet i hemmet har varit tillåtet av arbetsgivaren. Det framgår inte annat än att arbetet i hemmet den aktuella dagen var tillåtet av kvinnans arbetsgivare. Att hon utförde sitt arbete i hemmet fick därför anses ha legat i arbetsgivarens intresse.

Den olycka som ledde till tandskadan orsakades dock av 61-åringens hund. Med hänsyn till att olycksfallet orsakades av hunden kunde den aktuella aktiviteten inte anses ha ett samband med arbetet. Tandskadan bedömdes därför inte ha uppkommit till följd av ett olycksfall i arbetet och överklagandet skulle avslås.

HFD har nu meddelat prövningstillstånd i målet ovan och ett ytterligare mål. Frågan som intresserar domstolen är om ”övervägande skäl talar för att en personskada till följd av ett olycksfall i hemmet ska utgöra en arbetsskada och därför omfattas av arbetsskadeförsäkringen”.

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Socialförsäkring, HR, Försäkringsrätt, Övrig arbetsrätt, Arbetsmiljö, Förvaltningsrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

2 filer tillgängliga