Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Huawei förlorar även i kammarrätten – produkterna förbjuds i 5G-nätet

Kammarrätten anser i likhet med förvaltningsrätten att Post- och telestyrelsen hade fog för att besluta om förbud mot Huaweis produkter i den svenska 5G-inftrastrukturen. Av utredningen i målet framgår att Kina redan i dag ägnar sig åt säkerhetshotande verksamhet mot Sverige och att bolagets produkter skulle kunna användas som ett led i detta.

Huawei förlorar även i kammarrätten – produkterna förbjuds i 5G-nätet

I oktober 2020 fattade Post- och telestyrelsen, PTS, beslut i fråga om auktionsförfarande rörande tillstånd att använda radiosändare i det så kallade 5G-nätet.

Beslutet innehåller bland annat villkor om att nyinstallation och ny implementering av centrala funktioner för radioanvändning i de aktuella frekvensbanden inte får genomföras med produkter från bland annat den kinesiska leverantören Huawei. Som motivering anfördes bland annat att villkoren var nödvändiga för rikets säkerhet.

Huawei överklagades beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm, som avslog överklagandet.

Enligt 3 kap. 6 § första stycket 7 lagen om elektronisk kommunikation, LEK, ska tillstånd att använda radiosändare beviljas om det kan antas att radioanvändningen inte kommer att orsaka skada för Sveriges säkerhet.

Rätten ansåg bland annat att det fanns stöd för att dels Kina bedriver säkerhetsstörande verksamhet mot Sverige, dels att det finns sådana kopplingar mellan den kinesiska staten och Huawei att den förra kan utöva påtryckningar på den senare. PTS hade därför haft fog för att besluta om förbud mot bolagets produkter.

Utredningen bestod till stor del av den sammanfattande analys och bedömning som Säkerhetspolisen och Försvarsmakten gjort baserat på de uppgifter som operatörerna har lämnat när de ansökt om tillstånd att använda radiosändare.

Domstolen framhöll samtidigt att endast Säkerhetspolisen och Försvarsmakten tillsammans har den helhetsbild av säkerhetsläget och hotbilden mot Sverige som behövs för att bedöma om radioanvändning kan antas orsaka skada för Sverige säkerhet.

Förvaltningsrätten ansåg vidare att det inte fanns någon skyldighet att anmäla vare sig PTS beslut eller den tillämpliga lagstiftningen till Europeiska kommissionen. Det saknades även behov av att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen.

Kammarrätten i Stockholm ansluter sig till förvaltningsrättens bedömning.

Kammarrätten konstaterar bland annat att Säkerhetspolisen och Försvarsmakten oberoende av varandra har gjort bedömningen att Huaweis produkter i 5G-infrastrukturen skulle innebära betydande och uppenbara risker för Sveriges säkerhet.

”Enligt kammarrätten grundar sig beslutet på ett verkligt, aktuellt och tillräckligt allvarligt hot mot Sveriges säkerhet. Utredningen visar både att Kina redan idag ägnar sig åt spioneri och annan säkerhetshotande verksamhet mot bl.a. Sverige och att den kinesiska staten skulle kunna använda Huawei för att bedriva sådan säkerhetshotande verksamhet.”

Domstolen tillägger att cyberattacker redan är ett hot mot Sveriges infrastruktur och att det därför kan antas att produkter från Huawei i 5G-nätet kan orsaka skada för Sveriges säkerhet.

Överklagandet ska alltså avslås.

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Tillstånd och tillsyn, Personuppgifter och integritet, Infrastruktur, Förvaltningsrätt, Försvar, konflikt och terrorism, Övrig europeisk rätt, IT-rätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig