Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Nödvändig processgemenskap gör att hyresvärds talan avvisas

Det råder nödvändig processgemenskap mellan flera andelsägare i en fastighet i egenskap av hyresvärdar. Eftersom den aktuella fastigheten ägs av fyra bolag gemensamt har sökanden inte haft rätt att som ensam andelsägare föra talan i hyresnämnden. Det var därmed rätt av nämnden att avvisa bolagets ansökan, anser hovrätten.

Skandia Bostäder AB äger en fastighet i Solna till 99,7 procent. Resterande andelar ägs av tre andra bolag i Skandiakoncernen. På fastigheten finns ett hus som ägs av Skandia och byggnadens lägenheter hyrs ut för bostadsändamål.

Skandia sade upp en hyresgäst och hänsköt därefter förlängningstvisten till Hyresnämnden i Stockholm. I hyresnämnden anförde bolaget att skälet till att fastigheten formellt sett ägs av fyra bolag är för att möjliggöra en framtida överlåtelse av delar av fastigheten. Det är Skandia som äger det aktuella huset och debiterar hyra. Att systerbolagen äger en fraktion av fastigheten som huset står på innebär inte att det råder nödvändig processgemenskap mellan bolagen. Systerbolagen ska därför inte betraktas som parter i förlängningstvisten.

Hyresnämnden avvisade ansökan.

Nämnden konstaterade att den aktuella fastigheten vid tidpunkten för ansökan ägdes av fyra bolag men att endast Skandia ansökt om att hyresförhållandet med hyresgästen ska upphöra.

Det råder nödvändig processgemenskap mellan flera andelsägare i en fastighet i egenskap av hyresvärdar, innebärande att samtliga gemensamt måste hänskjuta en förlängningstvist till hyresnämnden. Med hänsyn till detta skulle bolagets ansökan avvisas.

Svea hovrätt avslår nu bolagets överklagande.

I likhet med hyresnämnden framhåller hovrätten att det råder nödvändig processgemenskap mellan flera andelsägare i en fastighet i egenskap av hyresvärdar. Hovrätten ansluter sig vidare till underinstansens uppfattning att bedömningen om nödvändig processgemenskap ska grundas på omständigheter som förelåg vid tidpunkten för hänskjutandet.

Vid tiden för ansökan förelåg därmed nödvändig processgemenskap. Eftersom samtliga delägare inte hänsköt tvisten gemensamt har Skandia inte haft rätt att föra talan. Att det pågår en lantmäteriförrättning i syfte att klyva och skapa nya fastigheter ändrar inte bedömningen.

Den omständigheten att hyresnämnden har beaktat frågan om Skandias talerätt ex officio innebär inte att det har förekommit något fel i nämndens handläggning.  

Lagrum: 7 kap. 13 § jordabalken

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Övrig fastighetsjuridik, Associationsrätt - aktiebolagsrätt, Civilprocess, Övrig nyttjanderätt, Bostadshyra - förlängning, Fastighetsbildning

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig