Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Son har rätt att få ut avliden pappas journal – trots arvstvist

En man som har begärt ut sin avlidne pappas journal med anledning av en arvstvist som uppstått till följd av en bostadsrättsgåva får rätt i kammarrätten. Pappans avlidna frus brorsdotter, som sökanden tvistar med, kan enligt domstolen inte betraktas som närstående i offentlighets- och sekretesslagens mening.

Son har rätt att få ut avliden pappas journal – trots arvstvist

En man vände sig till Skånes universitetssjukhus och begärde ut journalanteckningar avseende sin pappa som gick bort år 2021. Under år 2019 hade pappan skrivit över sin bostadsrätt på sin fru.

Frun gick bort före pappan. De hade inga gemensamma barn och dödsboägare efter frun är hennes brorsdotter. Själv är mannen ensam dödsbodelägare efter pappan. Mannen uppgav att han begärde journalen med anledning av en arvstvist som uppstått, i syfte att bedöma om pappan hade rättshandlingsförmåga vid bostadsrättsgåvan.

Sjukhuset avslog begäran med hänvisning till 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen. Enligt bestämmelsen gäller sekretess inom hälso- och sjukvården för uppgift om enskild hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

Mot bakgrund av att det förelåg en arvstvist kunde det inte uteslutas att någon skulle lida men om journalen lämnas ut.

Kammarrätten i Göteborg gör en annan bedömning och beslutar att journalanteckningarna ska lämnas ut.

Domstolen framhåller inledningsvis att en sekretessprövning som berör en avliden person ska göras på ett delvis annat sätt än när personen är i livet. Eftersom en avliden person inte kan sägas lida men ska bedömningen i stället inriktas på om uppgifterna kan kränka den frid som bör tillkomma den avlidne.

De aktuella journalanteckningarna avser perioden juli 2012–mars 2013. De innehåller uppgifter om pappans hälsotillstånd och personliga förhållanden. Det finns även enstaka uppgifter som gällde både pappan och hans fru. Kammarrätten anser att uppgifterna inte är sådana att de kan anses kränka den frid som bör tillkomma pappan och frun om de lämnas ut.

Klaganden är pappans enda barn och det saknas anledning att tro att han kommer att lida men av röjandet. När det gäller fruns brorsdotter konstaterar domstolen att det inte har framkommit något som tyder på att hon och klagandens pappa hade en så nära relation att de ska anses vara närstående. Inte heller i övrigt har det framkommit att någon annan närstående skulle lida men.

Mannan har därför rätt att ta del av journalen.

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Personuppgifter och integritet, Offentlighet och sekretess, Hälso- och sjukvårdsrätt, Övrig familjerätt, Arv, gåva och testamente

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig