Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Arbetsmiljöverkets krav på munskydd på äldreboende stoppas

Arbetsmiljöverkets beslut att stoppa patientnära arbete på ett vård- och omsorgsboende i Stockholm upphävs i förvaltningsrätten. Begreppet patientnära är för otydligt och ger inte Stockholms kommun svar på i vilka situationer, på vilket avstånd eller vid vilka vårdmoment som heltäckande visir ska kompletteras med munskydd för att kommunen ska slippa betala vitesbeloppet.

Arbetsmiljöverkets krav på munskydd på äldreboende stoppas
Arbetsmiljöverkets beslut om munskydd vid patientnära arbete var för otydligt. Foto: Ani Kolleshi, Unsplash

Kommunals huvudskyddsombud, Sektion Stockholm Mitt, stoppade den 7 april 2020 arbetet vid Serafens vård- och omsorgsboende på Kungsholmen i Stockholm. Skyddsstoppet avsåg allt arbete där det fanns risk för exponering av konstaterad smitta av Covid-19 närmare än en meters avstånd.

Orsaken till skyddsstoppet var att huvudskyddsombudet ansåg att arbetsgivaren inte följer arbetsmiljölagstiftningen i fråga om adekvat skyddsutrustning. Huvudskyddsombudet ansåg till skillnad från arbetsgivaren att munskydd är nödvändigt även om man har visir. Stockholms kommun vände sig till Arbetsmiljöverket för ett ställningstagande.

100 000 kronor i vite

Arbetsmiljöverket beslutade samma dag att förbjuda Stockholms kommun vid vite av 100 000 kronor att utföra patientnära arbete med brukare på Serafens vård- och omsorgsboende med konstaterad eller misstänkt covid-19-smitta.

Stockholms kommun överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm som nu upphäver beslutet på grund av bristande tydlighet.

Förvaltningsrätten konstaterar inledningsvis att för att Stockholms kommun ska kunna följa Arbetsmiljöverkets förbud och för att vite ska kunna dömas ut vid en eventuell överträdelse av förbudet, måste det därför vara tydligt vad patientnära arbete innefattar.

Patientnära arbete för otydligt

Begreppet patientnära arbete finns inte definierat i de föreskrifter som är tillämpliga i målet. I de riktlinjer och rekommendationer från folkhälsomyndigheten som finns i fråga om vilken personlig skyddsutrustning som ska användas för att skydda mot stänk mot munnen definieras inte heller begreppet. I handlingarna i målet nämns två avstånd som skulle kunna vara aktuella – en respektive två meter från brukaren.

Arbetsmiljöverket har inte heller tydliggjort vad som avses med patientnära arbete, utan har enbart angett att det utöver de arbetsmoment som anges i stadsdelsförvaltningens riskbedömning kan finnas fler arbetsmoment som kan räknas som patientnära. Verket har dock inte gett några exempel på vad det skulle kunna vara för arbetsmoment. Det går därför inte, anser domstolen, att identifiera vilka situationer eller arbetsmoment som förbudet tar sikte på. ”Stockholms kommun kan alltså inte veta i vilka situationer, på vilket avstånd eller vid vilka vårdmoment som heltäckande visir ska kompletteras med munskydd för att kommunen ska kunna undvika att behöva betala vitesbeloppet.”

Förvaltningsrätten gör därmed bedömningen att det inte – vare sig av Arbetsmiljöverkets beslut eller av utredningen i målet i övrigt – tillräckligt tydligt framgår vad patientnära arbete innefattar. Eftersom förbudet således inte uppfyller kravet på tydlighet, ska överklagandet bifallas och beslutet upphävas.

Instans
Förvaltningsrätterna
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Tillstånd och tillsyn, Hälso- och sjukvårdsrätt, Arbetsmiljö