Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Behovet av bostäder sätter stopp för bergtäkt i Eskilstuna kommun

Mark- och miljödomstolen väljer att avslå Swerock AB:s tillståndsansökan om att öppna en ny bergtäkt i Eskilstuna kommun. Enligt domstolen är lokaliseringen inte lämplig mot bakgrund av kommunens behov av framtida bostadsutveckling. Det finns även brister i utredningen gällande buller, trafiksäkerhet och trafikvibrationer.

Behovet av bostäder sätter stopp för bergtäkt i Eskilstuna kommun

I januari 2021 ansökte Swerock AB, som ingår i PEAB-koncernen, om miljötillstånd för att starta en bergtäkt i Hugelsta i Eskilstuna kommun för uttag om totalt elva miljoner ton berg under en period om 25 år.

Flera miljömyndigheter och föreningar samt ett stort antal privatpersoner yttrade sig över ansökan och var kritiska mot bergtäkten.

Länsstyrelsen i Södermanlands län invände bland annat mot den bullerproblematik som kunde förväntas uppstå till följd av tunga transporter. Eskilstuna kommun ansåg att en bergtäkt i Hugelsta skulle få mycket negativa konsekvenser för kommunens framtida bostadsutveckling. Kommunen ifrågasatte även om det över huvud taget fanns ett behov av den planerade bergtäkten.

Mark- och miljödomstolen tar inledningsvis ställning till behovet av bergmaterial. Efterfrågan på ballastmaterial, det vill säga krossat berg, följer som regel befolkningsutvecklingen med vissa justeringar. Generellt anses efterfrågan på ballast motsvara tio ton per invånare och år.

Domstolen noterar att Swerock inte har redovisat hur mycket ballast som levererats inom Eskilstuna kommun de senaste åren. Bristen läks i någon mening av den utredning som kommunen har tagit fram i målet. Av den framgår att efterfrågan på ballast i kommunen inte överstigit 900 000 ton per år den senaste fem åren, vilket motsvarar cirka 8,5 ton per invånare och år.

Vidare har bolaget bedömt att befolkningsutvecklingen i kommunen kommer att accelerera under perioden 2020–2030 och nästan fördubblas jämfört med befolkningsökningen för perioden 2002–2020. Det skulle innebära att det årliga behovet skulle uppgå till 1 300 000 ton. Enligt domstolen bör denna prognos läsas med viss försiktighet. Oaktat detta framgår det att det finns stora tillgängliga volymer i befintliga bergtäkter. Bolaget bedöms inte ha lyckats visa att det finns ett behov som en ytterligare bergtäkt skulle tillgodose.

Beträffande trafik- och bullerfrågan konstateras att den planerade verksamheten kommer att generera 168 transportrörelser per dag. Swerock har inte presenterat någon utredning om hur planerad trafikering kommer att inverka på trafiksäkerheten. I brist på sådan utredning utgår rätten från att trafiksäkerheten kommer att påverkas negativt av transporterna.

Domstolen bedömer att bullerutredningen innehåller flera osäkra faktorer och det kan inte uteslutas att transporterna innebär mer buller än vad som beskrivs i utredningen.

Först efter huvudförhandlingen gav bolaget in en utredning om trafikvibrationer, där det identifieras att en fastighet möjligen kommer att utsättas för vibrationer. Bolaget utfäste sig att följa upp med åtgärder och att utföra nödvändiga arbeten. Domstolen konstaterade att några övriga åtgärder inte redovisats. Sammantaget bedöms bolaget i denna del – trafik-, buller- och vibrationsdelen – inte ha visat att den valda utfartsvägen utgör en lämplig lokalisering.

Gällande val av plats framhåller domstolen att mark ska användas för det ändamål som området är mest lämpat för med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Av kommunens översiktsplan och synpunkter i målet framgår att det finns ett behov av att expandera stadens kärna. Dessa expanderingsplaner i närheten av den planerade bergtäkten verkar ha en hög grad av både aktualitet och konkretion. Härvid konstateras att det i vart fall finns en annan presumtiv bergtäkt som borde ha utretts mer ingående.

Sammantaget finner domstolen att ansökan brister i ovan nämnda hänseenden. Ansökan ska därför avslås. 

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Infrastruktur, Förvaltningsrätt, Täkt- och vattenverksamhet, Tillståndsfrågor, Naturskydd, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Djur- och växtskydd, Buller

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig