Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD: Cementas tillstånd strider inte mot regeringsformen

Regeringens beslut där Cementa undantogs från kravet på miljöbedömningar och gavs ett tillfälligt tillstånd till fortsatt kalkbrytning i Slite på Gotland strider inte mot någon rättsregel. Till skillnad från Lagrådet bedömer Högsta förvaltningsdomstolen att beredningskravet i regeringsformen inte har åsidosatts trots att remisstiden bara var några dagar.

HFD: Cementas tillstånd strider inte mot regeringsformen
Att lagstiftningen i praktiken endast tillämpats i ett fall – Cementas – innebär inte i sig att kravet på föreskriftsgeneralitet inte är uppfyllt. Foto: Cementa AB

Cementa AB fick år 2010 ett tioårigt tillstånd till fortsatt täktverksamhet vid kalkstensfyndigheterna File hajdar och Västra brottet i området kring Slite på Gotland.

I januari 2020 lämnade mark- och miljödomstolen i Nacka, efter ansökan från Cementa, bolaget tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet. I juli året därpå undanröjde Mark- och miljööverdomstolen domen och avvisade Cementas ansökan. Högsta domstolen meddelade inte prövningstillstånd.

Med anledning av detta antog riksdagen i september 2021 ett förslag till lag om ändring i miljöbalken, vilket bland annat innebar att regeringen skulle pröva en ansökan om tidsbegränsat tillstånd att bedriva täktverksamhet avseende kalksten. Vidare fick regeringen i det enskilda fallet, under vissa förutsättningar, meddela ett särskilt beslut om undantag från kravet på sådana miljöbedömningar som anges i 6 kap. miljöbalken.

Efter ansökan från Cementa fattade regeringen två beslut med anledning av de nya bestämmelserna i miljöbalken. Dels undantogs Cementas verksamhet från kraven i 6 kap. miljöbalken, dels fick bolaget ett tidsbegränsat tillstånd att bland annat bryta kalksten. Besluten motiverades huvudsakligen med att ett nekat tillstånd skulle leda till en akut cementbrist för Sveriges del samt att verksamheten var godtagbar ur miljösynpunkt.

Fyra miljöorganisationer har ansökt om rättsprövning av regeringens beslut. De har bland annat gjort gällande att regeringens beslut grundar sig på lagstiftning som strider mot regeringsformen genom att inte uppfylla kravet på föreskriftsgeneralitet och beredningskravet.

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, konstaterar till en början att kravet på föreskriftsgeneralitet innebär att riksdagen är förbjuden att lagstifta i enskilda fall. Lag måste alltså vara generellt utformad och tillämpbar. Av praxis framgår att avgörande vikt ska läggas vid den språkliga utformningen av bestämmelserna i lagen.

Rätten konstaterar att den aktuella lagtexten är generell och träffar en obestämd krets av personer. Att lagstiftningen i praktiken endast tillämpats i ett fall – Cementas – innebär inte i sig att kravet inte är uppfyllt. Det finns därmed inte skäl att upphäva regeringens beslut på den grunden.

Vad sedan gäller beredningskravet anges det i 7 kap. 2 § regeringsformen att behövliga upplysningar och yttranden inhämtas från berörda myndigheter.

Den promemoria som den aktuella propositionen bygger på skickades på remiss den 30 augusti 2021 och svar skulle lämnas den 3 september samma år. Flera remissinstanser invände mot den korta svarstid, däribland Lagrådet som ansåg att beredningskravet inte hade uppfyllts. När ärendet behandlandes i riksdagens miljö- och jordbruksutskott bedömde utskottet att beredningskravet hade uppfyllts med hänsyn till ärendets brådskande natur.

Beredningskravets innebörd är inte närmare reglerad, men har vid många tillfällen kommenterats av riksdagens konstitutionsutskott. Utskottet har bland annat uttalat att beredningskravet inte är lika för alla fall och att det ibland finns möjlighet att förkorta tidsfristerna, inte minst under en kris.

Mot denna bakgrund konstaterar HFD att det saknas regler om remisstidens längd och att mycket korta tidsfrister anses godtagbara i brådskande och allvarliga situationer. Vidare framgår att miljö- och jordbruksutskottet i det aktuella fallet har bedömt att beredningskravet var uppfyllt.

HFD framhåller att de aktuella lagändringarna syftade till att avvärja en akut risk i form av cementbrist. Cementas tillstånd höll på att löpa ut, och utan ett nytt tillstånd fanns risk för att ingen bortledning av vatten från täkterna skulle få ske. Byggnader och utrustning för cementproduktionen skulle därmed förstöras med akut cementbrist som följd. Med hänsyn till detta bedömer domstolen lagändringarna inte strider mot beredningskravet.

Inte heller i övrigt bedömer HFD att besluten eller handläggningen har stridit mot någon rättsregel. Det har heller inte framkommit att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för bestämmelsernas handlingsutrymme. Regeringens beslut ska därför stå fast. 

Ladda ner dokument

Namn Storlek Ladda hem

7208-21, 656-22.pdf

200 KB
Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Tillståndsfrågor, Övrig miljörätt, Förvaltningsprocess, Konstitutionell rätt, Naturskydd, Täkt- och vattenverksamhet