Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Avslagsbeslut mot HVB-hem upphävs – dokumentationsbrist medför inte olämplighet

Företrädarna för ett vårdbolag ansågs inte lämpliga att starta ett nytt HVB-hem eftersom de hade underlåtit att upprätta en sammanställning över klagomål mot en annan HVB-verksamhet. Kammarrätten gör nu en annan bedömning och finner att bristerna inte är så allvarliga att företrädarna ska anses olämpliga.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, beslutade 2018 att avslå ett bolags ansökan om tillstånd att bedriva ett hem för vård och boende – ett så kallat HVB-hem. Skälet till avslaget var att bolaget inte uppfyllde kraven på god kvalitet och säkerhet.

Företrädarna för bolaget bedriver sedan tidigare ett HVB-hem för ensamkommande pojkar. Den verksamheten har enligt IVO tidigare uppvisat kvalitetsbrister.

Bristerna gällde det systematiska kvalitetsarbetet. Företrädarna hade inte förmått dokumentera och vidta åtgärder med anledning av synpunkter och klagomål mot verksamheten. Enligt IVO hade personalen inte heller informerats om bestämmelserna enligt lex Sarah – som innebär en skyldighet rapportera om missförhållanden.

Företrädarna för bolaget ansågs mot bakgrund av detta inte lämpliga att bedriva den tillståndssökta verksamheten.

Bolaget – som tillbakavisade de påtalade bristerna – överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm med yrkande om att det skulle upphävas.

Förvaltningsrätten gick dock på IVO:s linje och fann att överklagandet skulle avslås eftersom bolaget och dess företrädare inte hade följt gällande föreskrifter om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

Kammarrätten i Stockholm gör nu en annan bedömning.

Domstolen framhåller att det enligt Socialstyrelsens föreskrifter krävs en sammanställning och analys av rapporter, klagomål och synpunkter. Frånvaron av en sådan sammanställning ”utgör en brist i det systematiska kvalitetsarbete som ett bolag måste genomföra för att kunna säkerställa att verksamheten uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet”.

Kammarrätten konstaterar att det har funnits en sådan brist i den av bolaget sedan tidigare bedrivna verksamheten. Bristen är dock inte av sådan svårighetsgrad att företrädarna ska anses olämpliga att bedriva den nu sökta verksamheten, finner domstolen.

Genom att rätta till bristerna har bolaget även visat att det finns en vilja att inrätta sig efter de krav som ställs på verksamheten.

IVO:s beslut upphävs mot bakgrund av detta och målet visas åter till IVO för fortsatt prövning av om bolaget uppfyller förutsättningarna för att beviljas det sökta tillståndet.

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Socialrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt, Övrig migrationsrätt