Utgivningsbevis inte längre gräddfil

Från fullt tillåten affärsverksamhet till den kanske största överträdelsen av GDPR hittills. Med Integritetsskyddsmyndighetens beslut den 13 september att stoppa Verifieras bakgrundskontroller, trots utgivningsbevis, bryts ny mark. Fram till nu har aktörer med utgivningsbevis fritt kunnat skapa veritabla belastningsregister och uppgiftssamlingar om allt ifrån hälsa till vårdnadstvister.

Utgivningsbevis inte längre gräddfil

Sedan ett antal företag började samla in domar, både historiskt och i nutid, och erbjöd dem till arbetsgivare vid rekryteringar, journalister för research och andra har det uppstått en kommersiell marknad för denna typ av information.

Den 1 januari 2019 trädde ändringen av mediegrundlagarna i kraft som innebar att bestämmelserna i yttrandefrihetsgrundlagen inte hindrar att det i lag meddelas förbud mot offentliggörande av personuppgifter om bland annat hälsa (1 kap. 20 § första stycket 2 YGL). Det är den förändringen som Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, nu utnyttjar. När det gäller uppgifter om brottmål har regeringen vid ett par tillfällen försökt få in också den delen i yrandefrihetsgrundlagen men det har saknats stöd i riksdagen för det.

Verifiera uppger själva för IMY att samtliga avgöranden om tvångspsykiatrisk vård och vård av missbrukare från år 2008 och framåt finns och har gjorts sökbara i dess databas. IMY bedömer därmed att cirka 200 000 domar gjorts tillgängliga för allmänheten genom Verifiera.

Uppgifterna kan påverka människors möjlighet att få jobb då bakgrundskontrollerna riskerar att få arbetsgivarna att vackla. En person som blivit tvångsvårdad skriver, enligt uppgifter på SVT:s hemsida, till IMY: ”Jag har haft tvångsvård via beslut från förvaltningsrätten som visas på Verifiera.se enligt deras information. Jag åker ur rekryteringsprocesserna för jobb efter bakgrundskontroll varje gång. I belastningsregistret är det tomt”. IMY uppger för Blendow Lexnova att ett antal drabbade personer har hört av sig till myndigheten med klagomål.

Genom 1 kap. 7 § andra stycket dataskyddslagen görs undantag från stora delar av dataskyddsregleringen vid personuppgiftsbehandling som sker för bland annat journalistiska ändamål. Det här undantaget åberopar Verifiera i sin argumentation. Detta avvisas av IMY som skriver: ”Det bör krävas att kopplingen mellan personuppgifterna och det redaktionella inslaget framstår som tydlig och relevant för att undantaget för journalistisk verksamhet ska kunna åberopas. Det har i ärendet inte framkommit att det finns ett redaktionellt innehåll med en tydlig och relevant koppling till den i ärendet aktuella delen av uppgiftssamlingen med avgöranden i psykiatrimål och LVM-mål”.

Integritetsskyddsmyndigheten ger nu Verifiera AB en reprimand enligt artikel 58.2 b i dataskyddsförordningen för den konstaterade överträdelsen. Integritetsskyddsmyndigheten förelägger Verifiera AB enligt artikel 58.2 d i dataskyddsförordningen att vidta åtgärder så att det i de tjänster som Verifiera erbjuder på sin hemsida inte längre är möjligt för användare av tjänsterna att vid sökning på personer med någon av sökparametrarna personnamn, personnummer eller adress ta del av avgöranden i mål enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård eller lagen om vård av missbrukare i vissa fall som gäller den eftersökta personen. Åtgärderna ska ha vidtagits senast åtta veckor efter att beslutet vunnit laga kraft.

Enligt uppgifter i media kommer Verifiera att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Det återstår att se om beslutet står sig i domstol. Om det gör det torde detta utgöra en av de allvarligaste överträdelserna av  GDPR, inte bara i Sverige, utan i hela EU.

Extrainsatt webbinarium

Vi håller ett extrainsatt webbinarium på ämnet den 20 september där Karl-Fredrik Björklund vid Hellströms Advokatbyrå redogör för IMY:s nya beslut och vad detta kan komma att innebära i praktiken för företag som behandlar personuppgifter. Läs mer och boka din plats här