Får man förbjuda religiösa symboler på arbetsplatsen?

Att använda religiösa symboler på arbetsplatsen är en fråga som balanserar på linjen mellan religionsfrihet och en arbetsgivares rätt att bestämma över sin verksamhets inriktning och profil. I detta blogginlägg ska vi utforska rättsläget kring att bära eller använda sig av religiösa symboler på arbetsplatsen med fokus på svensk lagstiftning och relevant EU-rätt.

Får man förbjuda religiösa symboler på arbetsplatsen?

Religionsfrihet är en grundläggande mänsklig rättighet som skyddas både av internationella konventioner och nationell lagstiftning. I Sverige skyddas religionsfriheten av regeringsformen, som garanterar att varje person har rätt att utöva sin religion enskilt eller tillsammans med andra. Denna rättighet omfattar även att bära religiösa symboler. Samtidigt har arbetsgivare en viss rätt att sätta regler för arbetsplatsen, inklusive klädkod och annan presentation, så länge dessa regler är motiverade, objektiva och proportionerliga.

Rättsläget i Europa

Enligt EU-domstolen kan ett förbud mot religiösa symboler på arbetsplatsen vara berättigat om arbetsgivaren har ett verkligt behov att visa upp en neutral profil gentemot kunder. Detta gäller både för privata och offentliga arbetsplatser. Ett förbud som enbart träffar stora eller iögonfallande religiösa symboler godtas däremot inte. EU-domstolens praxis säger även att en regel som förbjuder religiösa uttryck på arbetsplatsen inte är direkt diskriminerande om företagets samtliga arbetstagare behandlas på ett identiskt sätt, och utan åtskillnad, tvingas klä sig neutralt. En sådan regel kan dock utgöra indirekt diskriminering om den i praktiken leder till att personer tillhörande en viss religion eller personer med vissa övertygelser särskilt missgynnas

Rättsläget i Sverige

I Sverige har Arbetsdomstolen (AD) tidigare uttalat att ett förbud mot religiösa symboler på arbetsplatsen inte utgör diskriminering om det tillämpas generellt och utan åtskillnad på all personal vid den aktuella förvaltningen och begränsas till vad som är absolut nödvändigt. Diskrimineringsombudsmannen (DO) har också uttalat sig i flera ärenden relaterade till religiösa symboler på arbetsplatsen. Generellt sett är DO:s ståndpunkt att arbetsgivare behöver ha starka skäl för att förbjuda religiösa symboler och att varje situation måste bedömas individuellt.

Missa inte webbinariet

Under webbinariet den 17 april går Lars Bäckström från Almega igenom rättsläget utifrån en ny AD-dom som kom i december 2023. Den domen fastslog att arbetsgivare i kraft av arbetsledningsrätten under vissa förutsättningar har rätt att avsluta ett anställningsförhållande av en anställd som bär synliga religiösa symboler i arbetet och som vägrar att sluta göra det. Säkerställ att du vet var gränserna för arbetsledningsrätten går för att undvika skadestånd!

Anmäl dig här