Lagens skydd mot sexuella trakasserier på jobbet

Sexuella trakasserier på arbetsplatsen är en allvarlig och tyvärr alltför vanlig företeelse som kan få långtgående konsekvenser för de drabbade. I Sverige är skyddet mot sexuella trakasserier starkt förankrat i lagstiftningen och det finns tydliga krav på arbetsgivare att förebygga och hantera sådana situationer. Läs mer i vårt blogginlägg.

Lagens skydd mot sexuella trakasserier på jobbet

Rättsläget i Sverige

Frågor om sexuella trakasserier främst genom Diskrimineringslagen där sexuella trakasserier definieras som ett beteende av sexuell natur som kränker någons värdighet. Lagen skyddar anställda från diskriminering och trakasserier från såväl arbetsgivare som kollegor och tredje part, såsom kunder eller klienter. Arbetsmiljölagen kompletterar skyddet genom att ställa krav på arbetsgivaren att skapa en trygg och säker arbetsmiljö. Rättspraxis visar att domstolarna tar frågor om sexuella trakasserier på största allvar. Mål som prövats understryker vikten av att arbetsgivare har tydliga riktlinjer och rutiner för hur trakasserier ska hanteras. Det framhålls ofta att arbetsgivare som underlåter att vidta lämpliga åtgärder kan bli skadeståndsskyldiga gentemot den drabbade. 

Att skapa en trygg arbetsplats

Det är av yttersta vikt att arbetsgivare tar sitt ansvar på allvar och inte enbart agerar när trakasserier har inträffat utan också arbetar proaktivt för att skapa en kultur där sexuella trakasserier inte tolereras. Detta kan innebära allt från utbildning till tydliga kanaler där anställda kan rapportera trakasserier utan rädsla för repressalier. Genom att stå upp mot och aktivt arbeta mot sexuella trakasserier kan arbetsgivare bidra till en arbetsmiljö där alla känner sig trygga och respekterade. Detta är inte bara gynnsamt för den enskilda anställda utan även för organisationen som helhet då en trygg och inkluderande arbetsplats främjar trivsel, engagemang och produktivitet.

Fördjupa dig under webbinariet den 25 april

Under webbinariet "Sexuella trakasserier på arbetsplatsen – en svår arbetsmiljöfråga" går Jonas Wiberg igenom diskrimineringslagen, arbetsmiljölagen och AFS 2015:4 avseende organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö med fokus på just arbetsgivarens ansvar att förebygga och utreda förekomsten av sexuella trakasserier på arbetsplatsen. 

Anmäl dig här