Är digital närvaro lämplig vid huvudförhandling?

Promemorian ”Några processrättsliga reformer i allmän domstol” innehåller förslag på ändring av rättegångsbalken som skulle innebära en möjlighet att delta i sammanträden i domstol via videolänk. Digital närvaro vid huvudförhandlingar har både fördelar och utmaningar. I dagens inlägg går vi igenom några av dessa.

Är digital närvaro lämplig vid huvudförhandling?

Fördelar med digital närvaro

  • Ökad tillgänglighet

Digitala huvudförhandlingar kan erbjuda ökad tillgänglighet för de involverade parterna. Advokater, åklagare, vittnen och tilltalade kan delta från olika geografiska platser, vilket minskar behovet av resor och relaterade kostnader. Detta är särskilt viktigt för personer med begränsade resurser eller tid.

  • Snabbare rättsprocess

Med digital teknik kan förhandlingar ofta schemaläggas snabbare, vilket leder till en effektivare rättsprocess. Detta kan vara till fördel för både parterna och rättssystemet som helhet, och kan bidra till att minska domstolarnas belastning.

  • Dokumentation

Digitala möten ger möjligheten att enkelt spela in förhandlingarna. Detta säkerställer en exakt och tillgänglig dokumentation, vilket är avgörande för rättssäkerheten vid eventuella överklaganden eller framtida granskningar.

Utmaningar och rättssäkerhet

  • Tekniska svårigheter

En av de största utmaningarna med digital närvaro är risken för tekniska problem, såsom anslutningsproblem, ljud- och bildkvalitet samt säkerhetsfrågor. Dessa tekniska problem kan störa en rättvis och konsekvent rättsprocess och måste åtgärdas för att säkerställa rättssäkerheten.

  • Sekretess

Rättsprocessen måste alltid vara konfidentiell och integritetsfrågor måste beaktas. Med digitala förhandlingar ökar risken för dataintrång eller otillåten åtkomst, vilket kan äventyra känslig information.

  • Personlig närvaro

Trots teknikens framsteg finns det aspekter av mänsklig interaktion som kan gå förlorade i digitala huvudförhandlingar. Den subtila dynamiken mellan åklagare, försvarsadvokater och domare kan påverkas, vilket kan förändra rättsprocessens karaktär.

Missa inte webbinariet

Under webbinariet den 14 maj kl. 11.30 diskuterar Matilda Svernell och Rebecka Riismark från Merino Advokatbyrå förslaget i promemorian vad gäller deltagande vid huvudförhandling på videolänk och lämpligheten i det. Kan rättssäkerheten upprätthållas om vissa aktörer inte närvarar fysiskt på plats? Har typ av sammanträde betydelse och är det någon skillnad att delta via videolänk i tvistemål respektive brottmål? Du får även en genomgång av hur en huvudförhandling går till – både i praktiken och enligt rättegångsbalkens regler.

Anmäl dig här