Säkerhetsskyddslagen har fått ökad aktualitet för arbetsgivare

Det är lätt att koppla säkerhetsskyddslagen till det militära men allt från företag till kommuner berörs. Alla arbetsgivare är skyldiga att bedöma om och i vilken mån de bedriver ”säkerhetskänslig verksamhet”.

Säkerhetsskyddslagen har fått ökad aktualitet för arbetsgivare

Säkerhetsskyddslagen har fått ökad aktualitet i och med kriget i Ukraina, terrorattacker och svenskt medlemskap i Nato. En lagstiftning som tidigare främst (nästan uteslutande) har förknippats med det militära måste idag beaktas av i praktiken alla arbetsgivare. 

Vilka verksamheter omfattas?

Med säkerhetskänslig verksamhet avses verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd. Säkerhetsskydd handlar således om skydd av den säkerhetskänsliga verksamheten mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota den säkerhetskänsliga verksamheten. 

Vilka verksamheter som är av betydelse för rikets säkerhet ska bedömas ”i ljuset av samhällsutvecklingen” vilket betyder att vad som behöver skyddas hela tiden förändras över tid. Även om säkerhetsskydd traditionellt har förknippats med det militära, är det uppenbart att hotbilden mot rikets säkerhet idag är mer komplex och måhända även mer föränderlig. Hot rörande digitala system eller blinda terrorattacker har i praktiken såväl direkt som indirekt betydelse för vårt lands säkerhet.

Mot den här bakgrunden kan alltså konstateras att exempelvis en kommun eller ett större företag, som har kommit till slutsatsen att man inte bedriver någon säkerhetskänslig verksamhet, inte har gjort sin läxa på säkerhetsskyddsområdet.

Så vad betyder ”säkerhetskänslig verksamhet”? Vad innebär detta och vad räknas som säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter? Vad är registerkontroll och vad ska beaktas vid säkerhetsprövning och säkerhetsbedömning?

Uppdatera dig på vad som gäller med en ny expertkommentar

I en ny expertkommentar redogör Tommy Iseskog för begreppen och konsekvenserna för arbetsgivare, anställda och arbetssökande. Säkerställ att ni vet vad som gäller för er verksamhet och vad som krävs för att vara godkänd från säkerhetsskyddspunkt. 

Läs mer och beställ här.