Så kan du undvika kostsam läxa i kommersiella entreprenadsprojekt

Frågan om fel i kommersiella entreprenader är en vanligt förekommande tvistefråga som kan leda till oförutsedda kostnader i entreprenaden samt dyra och långdragna rättsprocesser. I detta inlägg har vi sammanställt några punkter som är viktiga att tänka på för att undvika tvist kring avhjälpande av fel.

Så kan du undvika kostsam läxa i kommersiella entreprenadsprojekt

Avhjälpande är en juridisk term som betyder att åtgärda eller att fixa till. Ett fel är något i entreprenaden som skiljer sig från vad som har avtalats om.

Ett möjligt scenario är att beställaren fakturerar kostnaden för felavhjälpning som genomförts av annan part. Om entreprenören då anser att denne inte informerats om felet och fått möjlighet att åtgärda det inom rimlig tid väljer den att inte betala fakturan. Om parterna inte kan komma överens kan frågan behöva tas upp i domstol.

Kommersiella entreprenader involverar ofta stora summor pengar och om du inte kan bevisa att ditt företag följt rådande regler kan det bli en kostsam läxa.

Brist på juridisk kompetens i projekten

Ett grundläggande problem vid upphandling av entreprenader är att det sällan finns juridisk kompetens på plats i projekten. Det handlar för det mesta om upphandlare, chefer eller ingenjörer (ofta i roller som projektledare eller arbetsledare) som måste ta sig an att tolka krångliga kontrakt. Osäkerheten kan därför vara stor hos både beställare och entreprenör kring vad som faktiskt har blivit bestämt. Vilka rättigheter och skyldigheter har parterna egentligen gentemot varandra?

Finansiellt svaga parter riskerar mer i en tvist

Lagar och bestämmelser gör det tydligt att entreprenören har både rätt- och skyldighet att åtgärda fel som hittas under eller efter projektets slutförande. Om det inte sköts på rätt sätt kan entreprenören drabbas av stora oförutsedda kostnader. För en entreprenör med små finansiella muskler skulle en tvist i värsta fall kunna leda till konkurs.

Å andra sidan uppstår samma problematik för en beställare som har små marginaler. Om fel som behöver åtgärdas innebär så stor påverkan att det t.ex. hindrar inflyttning av hyresgäster kan ett mindre bostadsbolag få ekonomiska svårigheter. Kanske kommer bostadsbolaget då i ren brådska anlita en annan entreprenör för att åtgärda felet. Vilket leder oss tillbaka till scenariot där entreprenören inte anser sig ha informerats i tid och bestrider fakturan.

Fördelaktigt att undvika rättsprocess

Om kostnaden för en rättsprocess blir större för beställaren, än kostnaden för avhjälpningen som genomförts av annan part, kan beställaren ändå behöva ta kostnaden själv. Om entreprenören inte kan bevisa att den inte fått möjlighet att åtgärda felet kommer den behöva betala både fakturan, rättegångskostnaderna och kanske även vite för förseningar. Med andra ord är det fördelaktigt för båda parter att ha koll på praxis vad gäller avhjälpande av fel inom kommersiella entreprenader - för att undvika den kostsamma läxa som en tvist kan innebära.

Lär dig mer om praxis

Madelene Andersson och Erika Wallin från Advokatfirman Fylgia kommer under webbinariet den 25:e april ge dig en heltäckande genomgång baserad på praxis, av frågor som aktualiseras vid felavhjälpande i kommersiella entreprenader. De kommer bland annat att gå igenom i vilka situationer entreprenören inte behöver avhjälpa fel, hur värdeminskningsavdrag beräknas samt om beställaren faktiskt måste ha avhjälpt felet via annan part för att få göra gällande kostnaden gentemot entreprenören.

Anmäl dig till webbinariet redan idag